Norm for pedagogisk bemanning

I Forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Norm for pedagogisk bemanning står det:

Det skal være én pedagogisk leder pr. 14 - 18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder pr. 7 - 9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid pr. dag, kan barnetallet økes noe pr. pedagogisk leder.

Hensikten med hovedregelen om norm for antall pedagoger er å sikre nok personer med godkjent barnehagelærerutdannelse og pedagogisk kompetanse, til å ivartea barns behov for omsorg, lek og læring, sosial tilhørighet og utviklingsstøtte og barns rett til medvirkning. 

Videre skal regelen bidra til å sikre et godt og nært samarbeid mellom foreldre og personale til barns beste.

Normen er ikke en norm for gruppestørrelser. Det kan organiseres både større og mindre grupper hele eller deler av dagen eller uken.

Pedagogen har et helhetlig ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for det enkelte barn, for utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen og for samarbeidet med barnas foreldre. Pedagogen har også veiledningsansvar for det øvrige personalet samt medansvar for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester.