Denne formen for barnehager gir barna en ekstra positiv dimensjon på opplevelser og helse.

Fordelen med barnehage, utemiljø og natur

Naturen gir mangfoldige muligheter for mestring og utfordringer. I barnehagens rammeplan står det at barnehagens innhold skal være et allsidig og variert pedagogisk tilbud.

Natur og friluftsliv gir gode forutsetninger for nettopp dette og alle rammeplanens fagområder kan realiseres i friluft. Naturen gir muligheter for å stille spørsmål, undre seg og få opplevelser og erfaringer slik som rammeplanen legger opp til.

Naturen gir gode kår for barns lek som både er barns viktigste uttrykksform, aktivitets- og læringsarena. Naturen gir fritt spillerom og utallige muligheter for barns fantasi, utfoldelse, nysgjerrighet og kreativitet. Utelivet er heller ikke til hinder for gode arbeidsmetoder da det i barnehagen ikke skal være klare skiller mellom formelle og uformelle læringssituasjoner, men læringen skal knyttes til barnas hverdags- og her-og-nå opplevelser.

Barnehagebarn på tur
Barnehagebarn på tur

Helsemessige fordeler

Barnehager med vekt på natur og friluftsliv viser seg også å ha en god effekt på helsen. Helsemyndighetene anbefaler minimum 60 minutter utelek per dag og ser helst at dette økes.

Det viser seg at forskjellene i samfunnet er økende når det gjelder aktivitet og inaktivitet og det er nødvendig å stimulere alle barn til økt fysisk aktivitet. Et annet viktig element er at uteaktivitet i barnehagen er en garanti for å få dagslys.

Forskning sier at bruk av friluftsliv i barnehagen gir økt trivsel, bedre sosialt miljø med færre konflikter mellom barna, samt styrker den fysiske og psykiske helsen. I en kommune med full barnehagedekning, vil en barnehage med vekt på natur og friluftsliv være et godt og viktig supplement.

Forutsetninger for naturbarnehager

Barnehager med vekt på friluftsliv/natur må etter FUBs mening ha tilfredsstillende fysiske fasiliteter for hygiene, hvile, varme og tilberedening av mat. Dette er gode og viktige forutsetninger for at barna opplever tilbudet som lystbetont og trygt. Bemanningen og barnegruppen må være tilpasset de fysiske forholdene slik at alle blir godt ivaretatt.