Spørsmål 1:

Er det regulert ved lov hvor mye barnehagen (i dette tilfellet kommunen) har lov til å pålegge barna ferie / stenge barnehagen, og om det er regulert hvor mange uker eier kan "bestemme/fastesette ferien?

Svar:

De aller fleste barnehageeiere pålegger foreldrene å avvikle fire uker ferie for barnet ila barnehageåret. Utover dette skal barnehagens vedtekter ha bestemmelser om barnehagens åpningstid.

I barnehagelovens § 7. Barnehageeierens ansvar, står det i fjerde avsnitt:

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder:

a. eierforhold,

b. formål, jf. §§ 1 og 1a,

c. opptakskriteier,

d. antall medlemmer i samarbeidsutvalget,

e. barnehagens åpningstid.

Det er under punkt e) at barnehageeier skal beskrive barnehagens daglige åpningstid, samt hvilke dager barnehagen holder stengt i tillegg, for eksempel i forbindelse med høytider i løpet av barnehageåret. (Barnehageåret defineres av mange som perioden fra 1.8. til 31.07.)

NB. Juridisk sett er vedtektene en del av avtalen mellom foreldre og barnehageeier, på linje med for eksempel standardvilkår for en avtale om medlemskap på et treningssenter. Dersom eier ønsker å foreta endringer av vedtektenes bestemmelser, må dette forhåndsvarsles. Normal varslingstid er tre måneder. Endringer i vedtektene er dessuten en sak av viktighet som ska forelegges foreldreråd og ikke minst SU, dette er hjemlet i barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, siste setning. Etter FUBs skjønn må et slikt endringsforslag legges fram i så god tid på forhånd, at foreldrene kan få mulighet til å gi sine innspill.

Spørsmål 2:

Det er 11 mnd. betaling for barnehagen, noe som er rett og rimelig i og med at det er fire ukers ferie. Dersom barnehageeier stenger utover pålagt ferie for barna, har foreldrene da krav på å få slippe å betale for disse dagene?

Svar:

I Forskrift om foreldrebetaling § 1. Maksimalgrense for foreldrebetalingen står det:

Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense.

Betaling for kost kan komme i tillegg.

Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

Maksprisen skal dekke et heldags ordinært barnehagetilbud. Et heldagstilbud er definert som avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer. Utover dette sier verken forskriften eller tilhørende merknader noe mer om ferielukking eller åpningstider. Dette er heller ikke nærmere regulert i rundskriv eller lignende fra Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet. Det er først dersom barnehagen er stengt utover det som er fastsatt i vedtektene at foreldrene kan kreve reduksjon i betalingen. For eksempel dersom barnehagen er stengt på grunn av streik.

Svært mange barnehager har inntil fem planleggingsdager i året, og holder stengt disse dagene. Planleggingsdagene er regulert i de ansattes tariffavtaler og myndighetene forutsetter også at barnehagene har målrettet kompetanseutvikling for de ansatte. Stengte barnehager pga planleggingsdager er utbredt, og FUB vil tro at foreldrene ikke vil få medhold i krav om prisreduksjon for disse dagene dersom de skulle kreve dette. Men, det er samtidig viktig at barnehageeier fastsetter i barnehagens vedtekter at virksomheten holder stengt grunnet planleggingsdager x antall dager i løpet av barnehageåret. Dette fordi at barnehagens vedtekter fungerer som skriftlig avtale mellom eier og foreldrene.