Svar:

Det skal ikke betales for pålagt ferie i barnehagen.

Ferie og betaling

De aller fleste barnehager i Norge, både kommunale og private, pålegger foreldrene å ta sitt barn ut i fire uker ferie ila ett barnehageår. Disse fire ukene skal være betalingsfrie, det er også derfor mange barnehageeiere praktiserer 11 måneder betaling og en måneds betalingsfri.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager regulerer betaling for barnehageplass.

I Merknader til forskrift om foreldrebetaling i barnehager og § 1 Maksimalgrense for foreldrebetalingen står det i begynnelsen av første avsnitt:

Bestemmelsen slår fast at det skal være en maksimalgrense. Grensen fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen fastsettes som et maksimalt månedsbeløp og årsbeløp. Begrensningen på årsbeløpet ses i forhold til en betaling elleve måneder i året.

Dette betyr at barnehageeier ikke kan kreve en årsbetaling som overstiger gjeldende maksimale årsbeløp.

Merk at betaling for kost kan komme i tillegg, men kun for den tiden barnet faktisk har barnehageplass.

Barns rett til fritid/ferie

I følge Lov om ferie har den enkelte arbeidstager rett til ferie 25 virkedager hvert ferieår. På lik linje som voksne har rett til fritid, har også barn rett til dette. I FNs konvensjon om barnets rettigheter står det i artikkel 31, punkt 1:

"Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet."

Utover dette er ikke barnets rett til ferie/fri regulert i noen lov.

Bestemmelse om ferie og foreldrenes medvirning

Dersom foreldrene opplever at det vanskelig å avvikle  ferie samtidig med at barnehagen holdes sommerstengt, så er dette en problemstilling som kan meldes inn som sak til barnehagens Samarbeidsutvalg (SU). Saken må da diskuteres prinsipielt og barnehagens SU kan fremme forslag til barnehagens eier om å endre en slik bestemmelse.

I følge lov om barnehager § 1. Formål, første setning står det:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Dette betyr at alt arbeid som vedrører foreldrene i barnehagen, kan og skal diskuteres med barnehagens eier og foreldrene. Eventuelle bestemmelser kan foreslås endret via barnehagens SU.