Barnehagenes planleggingsdager fastsettes ofte av barnehageeier, og flere barnehageeiere samkjører barnehagenes planleggingsdager med kommunens skolerute.

FUB mottar en del henvendelser på følgende:

Barnehageeier (kommunen eller privat aktør) tar 11 måneders foreldrebetaling og har en måned betalingsfri per barnehageår.

Noen barnehageeiere holder for eksempel sommerstengt, stengt i jul og påske og når barnehagen avvikler planleggingsdager.

Dersom barnehageeier holder stengt utover fire uker per barnehageår, kan de da kreve 11 måneders betaling? Hva er juridisk sett lov/ikke lov i denne sammenheng?

Svar:

FUB har sjekket lovligheten ved dette med sin juridiske supporttjeneste. De svarer som følger på dette spørsmål:

Etter forskrift om foreldrebetaling  i barnehager § 1, skal maxprisen dekke et heldags ordinært barnehagetilbud. Et heldagstilbud er definert som avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer. Utover dette sier verken forskriften eller  tilhørende merknader noe mer om ferielukking eller åpningstider. Vi kan heller ikke se at dette er nærmere regulert i rundskriv eller lignende fra Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet. 

Barnehageloven §7 pålegger barnehageeier å fastsette vedtekter om barnehagen. Vedtektene skal blant annet ha bestemmelser om barnehagens åpningstid. Juridisk sett er vedtektene en del av avtalen mellom foreldre og barnehageeier, på linje som for eksempel standarvilkår for en avtale om medlemskap på et treningssenter.

Etter vår vurdering vil derfor det som er sagt om åpningstider og feriestengt i vedtektene være avgjørende for om foreldrene kan kreve reduksjon i betalingen for stengte dager. Etter vår vurdering er det først dersom barnehagen er stengt utover det som er fastsatt i vedtektene at foreldrene kan kreve reduksjon i betalingen. For eksempel dersom barnehagen er stengt på grunn av streik.

Svært mange barnehager har 5 planleggingsdager i året, og holder stengt disse dagene. Planleggingsdagene er regulert i de ansattes tariffavtaler og myndighetene forutsetter også at barnehagene har målrettet kompetanseutvikling for de ansatte. I og med at stengt på planleggingsdager er så utbredt, vil vi tro at foreldrene ikke vil få medhold i krav om prisreduksjon for disse dagene.