Svar:

For å finne ut om dette er noe foreldre er forpliktet til, bør den enkelte forelder sjekke den avtalen/kontrakten de har med barnehagen.

Mange barnehager gjennomfører dugnad en til to ganger i året, disse baserer seg på at foreldrenen deltar fra noen få til flere timer. Enkeltbarnehager ilegger foreldre som ikke møter til dugnad en ekstrabetaling, en slik ordning skal basere seg på en avtale mellom partene. Det bør derfor foreligge en skriftlig avtale mellom  foreldrene og barnehagens eier der dette punktet er nevnt.

Grunnen til at det henvises til en slik avtale, er at barnehageloven ikke regulerer kontraktsvilkårene mellom foreldrene og barnehageeier. I Merknadene til barnehageloven står det følgende:

”Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldrene/foresatte og barnehageeier. Kontraktsvilkårene må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk.” 

Forbrukerombudet (www.forbrukerombudet.no) kan spørres om alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.

Videre bør barnehagens vedtekter sjekkes. Dersom det er forventet at foreldre deltar på dugnad, må dette punktet være omtalt i vedtektene. I Merknadenen til barnehageloven står det flg om vedtekter:

”Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Opplistingen inneholder relevante punkter som dekkes av bestemmelsen i lovforslaget om at vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. I tillegg vil nærmere opplysninger om foreldrebetalingen være forhold av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Det samme gjelder eventuelle plikter i forbindelse med dugnader, vikarordninger osv.”

Det vanlige er at man godtar vilkårene i forbindelse med at man takker ja til barnehageplassen.