Barnas perspektiv

Bakgrunnen for at barn skal busses til/fra barnehage er vesentlig, også med utgangspunkt i barnas opplevelse av transportformen. Barnehagebarn er små, de yngste begynner i barnehagen fra de er 10 måneder og de eldste barna er opp til 6 år. Hvordan det oppleves for barn å bli levert av foreldrene til barnehageansatte i en buss, avhenger helt av tidsperspektivet, stabilitet blant de ansatte og ikke minst organisering av hele bringe- og hentesituasjonen. Alderen på barna påvirker også barnas opplevelse av en slik ordning.

Andre faktorer ved ordningen som påvirker barnas opplevelse er for eksempel: om bussingen er av midlertidig eller varig karakter, om kjøretiden er kort eller lang og om bussingen er en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen eller en måte å transportere barna fra en plass til en annen. Varighet og hyppighet påvirker i tillegg barnas opplevelse av en slik ordning. Et midlertidig tilbud av lang varighet vil for mange barn oppleves som permanent.

Som eksempel på bussing som en del av det pedagogiske opplegget, kan nevnes bussing til barnehage i København, som har over 60 såkalte "udflytterbørnehaver" med levering på sentralt sted og bussing ut av og tilbake til byen. Dette er permanente tilbudet er et tilbud foreldre bevisst kan velge blant flere alternative barnehagetilbud. Barna som får plass i en "udflytterbørnehave" må være minimum 2 år og 10 måneder.

Barnas sikkerhet

Hvordan dette skal gjennomføres på en forsvarlig måte, er det viktig å være bevisst. For å sikre barna på turen vil en slik ordning kreve en god bemanning både morgen og ettermiddag, de tidspunkt på dagen da det vanligvis er få ansatte på jobb i ordinære barnehager. En grundig bemanningsplan er også påkrevd, hvor det må vurderes om bemanningstallet om mulig må økes i den perioden barna skal busses. I tillegg kommer sikkerhetsutstyr som er påkrevd i forhold til barn i bil og buss, som bilseter og sikkerhetsseler.

Foreldrenes synspunkter og medvirkning

Det er av stor betydning at foreldrene deltar i og påvirker beslutningsprosessen om barn skal busses til/fra barnehage, spesielt dersom dette blir innført som en midlertidig ordning over lenge tid. Som et eksempel kan nevnes Skistua barnehage i Oslo hvor foreldrene kan levere barn fra 2 år på t-banen fra Majorstuen stasjon hver dag. Barna følges av minst to ansatte tur/retur barnehagen og tilbudet er permanent. Dette er en frivillig ordning, foreldrene har også anledning til å levere/hente barnet direkte i barnehagen.

Praktiske forhold

Barneseter til alle, sikkerhetsseler tilpasset barn og hvordan barna leveres av foreldrene og mottas av personalet, bør også være avklart og konkretisert før en bussordning iverksettes.