I følge barnehageloven § 12 a, har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til barnehageplass. Videre står det i lovhjemmelen: "Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen."