I Rammeplanen står det at det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Det er viktig å huske på at selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i barnehagen, er det fortsatt foreldrene selv som kjenner barnet best og er ekspert på eget barn.

Foreldremedvirkning

Når barna begynner i barnehagen, utvides deres verden. De blir kjent med flere barn og flere voksne. Familien og barnehagen kan være utfyllende arenaer for barnet. For mange barn er barnehagen stedet der de får den første erfaringen i å delta i et fellesskap med jevnaldrede. Alle foreldre har det grunnleggende ansvaret for barna sine.

Barnehagepersonalet har et hovedansvar i å fremme god kontakt og samarbeid med foreldre, men foreldre er også ansvarlig for den kontakten som oppstår. Foreldre har rett til å kunne stille krav og ha forventninger til personalet, men det forventes at også foreldre bidrar til å fremme kontakt og samarbeid. Denne kontakten er nødvendig for at reell foreldremedvikning skal kunne skje. Foreldremedvirkning innebærer at foreldre tar del i barnehagens virksomhet, uttrykker egne tanker og meninger og er med på å utforme det tilbudet som barnet gis i barnehagen. Hvor aktiv deltakelsen blir, er naturlig nok avhengig av den enkeltes kapasitet og mulighet.

Det er flere måter foreldre kan vise sitt engasjement på enn det å være fysisk tilstede i barnehagen. Her følger noen tips om hva foreldre kan gjøre for å bli mer aktive i forhold til eget barn og barnehagen:

  • Være bevisst at du er den første og viktigste ”pedagogen” i ditt barns liv.
  • Være bevisst at dersom du er engasjert og interessert, får barnet ditt en tryggere og mer forutsigbar barnehagehverdag. Båndene mellom hjem og barnehage styrkes.
  • Snakke med barnet ditt om det som har skjedd i løpet av barnehagedagen.
  • Engasjere deg i barnehagens lek og aktiviteter. Da blir barnet mer motivert og vil kunne trives bedre i barnehagen.
  • Ha tro på egen rolle og din mulighet til å påvirke. Dette er viktig for barnet!
  • Være bevisst på at når du har et godt forhold til barnehagepersonalet, påvirker det ditt barns trivsel i barnehagen. Når barnet ditt opplever at du har en åpen, tillitsfull og fri kommunikasjon med personalet, vil det slappe av og slippe å bruke egne krefter på å bekymre seg over det som skjer.
  • Prøve å bli kjent med de andre foreldrene. Dette fører til bedre samarbeid og oppfølging.
  • Huske at du er viktig for barnets barnehagehverdag, og at du er den viktigste personen i ditt barns liv.

Hentet fra Foreldreutvalget for grunnopplæringens (FUG) foreldreplakat.