For å forebygge skader og ulykker i barnehagen, er det nødvendig at barnehagen har gode rutiner for sikkerhet. Rutinene må være godt kjent for samtlige ansatte, også for vikarer av kortere eller lengre varighet.

Sikkerhetsrutiner

Alle barnehager må utarbeide sikkerhetsrutiner for hva som skal gjøres når ulykker skjer, f.eks. "Ulykker i barnehage", "Ulykker på tur" og "Når et barn blir borte".

Sikkerhetskrav til lekearealer og utstyr

Barnehager må ha nedskrevne rutiner for sikkerhetssjekk av utelekeplass/utstyr, og det skal gjennomføres årlige ettersyn av lekeplassutstyr av barnehageeier.

Brannrutiner/brannvern

Hver barnehage skal ha en evakueringsplan ved brann, og det skal jevnlig gjennomføres evakueringsøvelser sammen med barna.

IK-mat

Barnehagene må sikre næringsmidlenes hygieniske kvalitet, og forbygge produksjon og frambud av helseskadelige næringsmidler. Barnehagene skal derfor følge ”Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen".

Smittevern

Barnehageeier skal utarbeide felles rutiner for vern av smitte.

Medisinering av barn i skoler og barnehager

Barnehageeier skal utarbeide felles retningslinjer og rutiner for medisinering av barn i barnehage.

Førstehjelpskurs

Barnehageeier skal påse at ansatte kurses i førstehjelp, og ansatte som har med barn på bading må ha livredeningskurs.