FUB mener at kvaliteten må sikres ved at det satses på rekruttering av førskolelærere og videre- og etterutdanning for hele personalgruppen.

FUB ser med bekymring på at det er en tendens til økning i antall barn pr voksen i barnehagen og at det ikke settes inn vikar ved sykdom.

FUB mener at det må innføres et minstekrav til bemanningsnorm i barnehagen, og at dette haster.

FUB mener også at det må sikres reell full barnehagedekning ved at alle barn som har fylt ett år, har rett til barnehageplass uavhengig av fødselsdato.