Innspill 1:

Det er viktig med god opplæring og FUB mener det er legen som har ansvaret for opplæringen hva angår rutinene . Foreldrene må selv være trygge på medisineringen av barnet, før de selv skal lære opp barnehagepersonalet.

Innspill 2:

FUB mener at det for barn med særskilt omfattende medisinering eller for barn med spesielle behov, så må rutinene inneholde særskilte tiltaksplaner for akuttsituasjoner.

Innspill 3:

FUB foreslår at det tas inn en formulering om at dersom legemiddelet ikke kan fylles i doseringseske, bør medisinen fortrinnsvis leveres ferdig oppmålt fra apotek. Foreldre kan også levere legemiddelet ferdig dosert i målebeger, opptrukket i sprøyte eller liknende.

Innspill 4:

FUB mener at det bør være mulighet å inngå avtalen om medisinering av barn i barnehage for en tidsavgrenset periode.

Innspill 5:

FUB foreslår at rutiner, avtale og skjema endres i samsvar med innspillene.