Svar:

Foreldrerådet er et lovpålagt organ og består av samtlige foreldre til alle barna i en barnehage jf. § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehageloven.

I mange barnehager er det vanlig praksis å opprette et foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) i tillegg. FAU er ikke et lovpålagt organ i barnehagesammenheng slik tilfellet er med skole, hvor bestemmelsen om FAU er hjemlet i Opplæringsloven.

Vanligvis velges det to representanter fra hver avdeling/base i en barnehage, som tilsammen utgjør foreldrenes FAU.