FUB mener det er bra for barn å være i barnehage, men at ikke alle barnehager er like gode. Skal en barnehage defineres som kvalitativ god og være et godt sted å være for det enkelte barn, må flere kriterier være tilstede i barnehagen samtidig.

Forskerne har lenge hevdet at den aller viktigste faktoren for kvalitet i barnehagen er personalet. Samarbeidet og dialogen mellom foreldrene og de ansatte er også viktig. Barnet må oppleve at de voksne i deres liv kommuniserer og samarbeider godt, fordi dette gir trygghet og god grobunn for barnets utvikling, vekst og opplevelse av trivsel.

Dette er kriterier FUB mener bidrar til god kvalitet på barnehagetilbudet:

 • De ansatte har nær kontakt og gode samtaler med foreldrene.
 • Barnehagen gjennomfører minst to planlagte foreldresamtaler med systematisert innhold.
 • Barnehagen formidler respekt for at barn får være barn. Lek, omsorg og uformell læring er framtredende.
 • Barnehagens ansatte er opptatt av å gi barna gode og varierte sanseinntrykk og opplevelser i daglige inne- og uteaktiviteter.
 • Personalet er stabilt og har faste vikarer som settes inn ved sykdom.
 • Pedagogisk leder og styrer har utdanning som barnehagelærer (el. tilsv.).
 • Det øvrige personalet har barnehagefaglig kompetanse.
 • Ledelsen er utviklingsorientert og kompetent og drøfter jevnlig verdigrunnlag, pedagogikk og innhold med det øvrige personalet og foreldrene.
 • Personalet består av både kvinner og menn og har variert kulturbakgrunn.
 • Barnehagen følger en bemanningsnorm på minimum en voksen på tre barn under over tre år / seks barn  over tre år.
 • Barnehageplassen er i tråd med foreldrenes behov.
 • Barnehagens årsplan beskriver den pedagogiske virksomheten i henhold til ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver".
 • Barnehagens planer er målrettet og inneholder progresjon.
 • Barnehagen gjennomfører jevnlig evaluering og dokumenterer barnehagens arbeid.
 • Barnehagen har etiske retningslinjer.
 • Barnehagen har en uttalt praksis om foreldre og barns medvirkning.
 • Det psykososiale og det fysiske barnehagemiljøet er utviklende og trygt, og det er utarbeidet rutiner for helse, miljø og sikkerhet som både foreldrene og personalet kjenner.
 • Barnehagen har utarbeidet planer for overgang til skolen.
 • Barnehagen har utarbeidet planer mot mobbing og diskriminering.
 • Barnehagen har etablerte gode samarbeidsrutiner som inneholder informasjon til foreldre med: Helsestasjonen, Barnevern og PPT.
 • Kommunen har jevnlige tilsyn.