I barnehageloven § 18 Barnehagens øvrige personale står det:

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

FUB har etterlyst en bestemmelse som lovfester en bemanningsnorm for barnehagene. Bl.a. skriver FUB i sitt høringssvar til Øieutvalgets NOU 2012:1 Til barnas beste om bemanning:

FUB støtter forslag til innhold i ny § 32 med merknader, og mener at det må fastsettes en lovfestet norm for antall barn pr. ansatt i barnehagen.

FUB støtter Utvalgets forslag om at for den generelle grunnbemanningen skal forholdstallet mellom voksne og barn være 1:3 for barn under tre år og 1:6 for barn over tre år.

FUB støtter også flertallets forslag om at forholdstallet mellom pedagogisk bemanning og barn skal være 1:6 for barn under tre år og 1:12 for barn over tre år, men FUB mener at dette kravet skal tre i kraft så raskt som mulig og at 2020 ligger for langt fram i tid.

FUB er enig i Utvalgets vurdering av at de yngste barna skal ha en tett og god voksenkontakt som bidrar til at de skal føle seg trygge i barnehagen.

FUB støtter Utvalgets vurdering av å ikke fjerne pedagognormen, da også FUB er av den formening at pedagogtetthet er et av de klareste kvalitetskriteriene en har for barnehagenes virksomhet. FUB støtter utvalgets forslag om å løfte normeringen opp som lovkrav og at pedagogisk bemanning lovfestes.

Akkurat som Utvalget, mener FUB at det er en klar sammenheng mellom kvalitet og pedagogisk bemanning i barnehagen. Kravet om pedagogisk bemanning er derfor en helt avgjørende kvalitetssikringsbestemmelse.

FUB støtter Utvalgets vurdering om at alle ansatte som inngår i barnehagens grunnbemanning, bør ha kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat. FUB støtter dessuten Utvalgets vurdering om lovfesting av krav om 25 prosent andel barne- og ungdomsarbeidere av grunnbemanningen i hver barnehage som et relevant kompetansekrav.

FUB støtter også Utvalgets vurdering om at nyansatte uten barnefaglig kompetanse, må gis kunnskap og veiledning om dette raskt når de begynner sitt arbeid i barnehagen.