Kvaliteten på kompetansen hos de ansatte er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet.

FUB ser med tilfredshet at utdanningen øker til 160 studiepoeng og at det blir en obligatorisk bachelor-oppgave. Videre ser vi det som positivt at utdanningen blir mer transparent ved at studentene i større grad får en likere utdanning uavhengig av studiested.

Pedagogikk må tydeliggjøres i målene slik at styrken som det har hatt som eget fag opprettholdes, når det nå går fra å være et eget fag til å integreres i alle kunnskapsområdene.

FUB ser med bekymring på at samarbeidet med hjemmet og foreldrene har fått liten plass i forskriften. FUB mener at samarbeidet med foreldrene og forståelse for hva samarbeidet med foreldrene innebærer, må styrkes i forskriften.

FUB mener at utdanningens renommé må styrkes og at den nye forskriften må gjøres godt kjent.