FUB er enig i at det skal stilles krav til politiattest for personer i kortere vikariat, selv om dette kan gi utfordringer ved ansettelser av vikarer for arbeidsgiver. Men, en slik praksis kan ikke veie tyngre enn barnas beskyttelsesbehov. Samtidig blir det viktig at ekspedering av politiattest skjer raskt fra politiets side, slik at ansettelsesprosessen ikke blir unødvendig forsinket eller strekker ut i tid. Det må ikke lages et system som vanskeliggjør ansettelser eller skaper unødvendige forsinkelser i ansettelsesprosessen.

FUB mener dessuten at kommunen ved godkjenning av barnehager skal ha plikt til å innhente attest for eier av barnehagelokalene og familiemedlemmer, i tillegg til eier av barnehagevirksomheten.

FUB mener også at kravet om å levere attest ved godkjenning bør være det samme for kommunale og private barnehager.

Eiers kompetanse og forutsetninger for å vurdere anmerkninger på politiattest vil være varierende. Etter FUBs mening burde kommunens tilsyns- og godkjenningsmyndigheten av barnehager, være den som gjør disse vurderingene.