Innenfor begge driftsformene finnes det korttidstilbud med kortere åpningstider, enten med åpningstid noen dager i uka eller noen timer om dagen. Barnehageloven har fastsatt hvilken virksomhet som kommer innunder barnehageloven: § 6. Virksomhetens plikt til å søke godkjenning.

Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når:

  • virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer
  • antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år
  • virksomheten utføres mot godtgjøring.

Virksomheter etter første ledd må være godkjent før driften settes i gang. Det finnes også en annen driftsform som kalles åpne barnehager. Disse er gjerne organisert innenfor ordinære heldagsbarnehager og målgruppen er barn og foreldre som er hjemme på dagtid. Ordinære heldagsbarnehager er som navnet tilsier åpne hele dagen. Åpningstid er fastsatt i barnehagens vedtekter. En heldagsbarnehage kan være organisert i en gruppe, avdelinger eller baser. Minstekrav til pedagoger er èn pedagog pr 14  barn over tre år og 7  barn under tre år. Øvrig bemanning skal være en voksen på tre barn under 3 år og 1 voksen på 6 barn over 3 år . Men barnegrupper kan ha ulike utfordringer og bemanningen må være tilstrekkelig for å drive en pedagogisk virksomhet.

Her kan du lese mer om bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm – hvordan ligger barnehagene an?

 

Familiebarnehager er organisert i mindre grupper ofte i assistentens hjem. Det som kjennetegner en familiebarnehage er at de er små enheter. Det kan være opp til fem barn i en gruppe. Dersom hjemmet er egnet for det kan det være dobbelt gruppe, dvs ti barn. Det er ikke krav til å ha pedagog i familiebarnehagen hver dag, men det er krav om veiledning av en barnehagelærer. En barnehagelærer kan ha ansvar for opp til 30 barn. Det er en egen forskrift om familiebarnehager i barnehageloven. Barnehagene reguleres av barnehageloven med forskrifter. Les mer om organisering og innhold i forskriften "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver."