FUB har i sitt høringssvar valgt å ikke å ta stilling til hovedspørsmålet om finansieringsmodell, da FUB mener at det først og fremst er viktig å sikre høy kvalitet i alle barnehager for alle barn uansett hvilken modell som velges. Det er behov for økte kompetansetiltak for personalet og økte rammebetingelser i lovverket som kan sikre at disse områdene ivaretas og utvikles i barnehagen.