Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnets oppdragelse. Det er viktig å huske på at selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i barnehagen, er det fortsatt foreldrene som kjenner eget barnet best og som er ekspert på barnet sitt.

Foreldremedvirkning

Når barna begynner i barnehagen, utvides deres verden. De blir kjent med flere barn og flere voksne. Familien og barnehagen kan være utfyllende arenaer for barnet. For mange barn er barnehagen stedet der de får den første erfaringen i å delta i et fellesskap med jevnaldrede. 

Barnehagepersonalet har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt samarbeid med alle foreldre, men foreldre har også ansvar for å ta kontakt med de ansatte i barnehagen. Foreldre har rett til å kunne stille krav og ha forventninger til personalet, men også foreldre må bidra til å fremme en god dialog og et godt samarbeid med de ansatte. God kontakt og trygg dialog mellom ansatte og foreldre er nødvendig for at reell foreldremedvikning skal kunne skje. Foreldremedvirkning innebærer at foreldre gis mulighet til å ta del i barnehagens virksomhet, uttrykke egne tanker og meninger og får være med på å utforme det tilbudet som barnet gis i barnehagen. Hvor aktiv deltakelsen blir, er naturligvis avhengig av den enkeltes foreldres kapasitet og mulighet.

Det er flere måter foreldre kan vise sitt engasjement på enn det å være fysisk tilstede i barnehagen. Her følger noen tips om hva foreldre kan gjøre for å bli mer aktive i forhold til eget barn og barnehagen:

  • Være bevisst at du er den første og viktigste ”pedagogen” i ditt barns liv.
  • Være bevisst at dersom du er engasjert og interessert, får barnet ditt en tryggere og mer forutsigbar barnehagehverdag. Båndene mellom hjem og barnehage styrkes.
  • Snakke med barnet ditt om det som har skjedd i løpet av barnehagedagen.
  • Engasjere deg i barnehagens lek og aktiviteter. Da blir barnet mer motivert og vil kunne trives bedre i barnehagen.
  • Ha tro på egen rolle og din mulighet til å påvirke. Dette er viktig for barnet!
  • Være bevisst på at når du har et godt forhold til barnehagepersonalet, påvirker det ditt barns trivsel i barnehagen. Når barnet ditt opplever at du har en åpen, tillitsfull og god kommunikasjon med personalet, vil det slappe av og heller bruke egne krefter på lek, samvær og aktivitet.
  • Prøve å bli kjent med de andre foreldrene. Dette fører til bedre samarbeid og oppfølging.
  • Huske at du er viktig for barnets barnehagehverdag, og at du er den viktigste personen i ditt barns liv.

Hentet fra Foreldreutvalget for grunnopplæringens (FUG) foreldreplakat.