Tradisjonelt sett er det barnehagen som inviterer/innkaller foreldrene til foreldremøter. Ofte er det styrer eller pedagogisk leder som leder møtene, og det kan lett bli mye enveiskommunikasjon med informasjon og orientering fra barnehagen til foreldrene. Flere barnehager har videreutviklet foreldremøtene og bruker disse til foredrag og diskusjonsgrupper. Mange barnehager erfarer at det er de samme foreldrene som stiller på foreldremøtene og de samme som ikke møter. Det blir viktig at barnehagen har en strategi for hvordan den følger opp og legger til rette for at foreldremøtene er for alle foreldrene.

For at foreldremøtene skal bli innholdsmessig gode og nå det formålet som er tenkt, er det viktig at styrer og barnehagepersonalet har tenkt igjennom og diskutert følgende spørsmål:

 • Hva er målet med foreldremøtene? Hvorfor ønsker personalet å holde foreldremøter? Har dette vært diskutert i barnehagens samarbeidsutvalg (SU)?
 • Hvor ofte mener personalet det er behov for å gjennomføre foreldremøter?
 • Hvor ofte mener foreldrene det er behov for å gjennomføre foreldremøter?
 • Kan barnehagen og foreldrene tenke seg alternative samværs- og samarbeidsformer til den tradisjonelle møteformen?
 • Hvem styrer møtene? Er det primært de ansatte som har ordet og leder møtene, eller er det andre måter å lede møtene på?
 • Hva mener foreldrene? Hvilken form og innhold ønsker foreldregruppen? Kan foreldrene tas med på drøfting?
 • Er det spørsmål foreldrene og de ansatte kan samarbeide om?
 • Hvordan kan foreldrene være med å påvirke innholdet i barnehagen?
 • Hvem kommer/kommer ikke? Er det ”alltid” de samme som kommer og de samme som uteblir? Har barnehagen diskutert årsaken til dette? Skyldes det praktiske vansker, som barnevakt og lignende? Er tilhørigheten til barnehagen sterk nok? Temaene som tas opp; angår de alle? Opplever alle foreldrene å bli møtt som likeverdige?
 • Hva med dialogen; hvordan kommuniserer foreldrene og barnehagepersonalet?
 • Hva kan eventuelt gjøres annerledes for å trygge og motivere de foreldrene som vanligvis ikke kommer? Har barnehagen revurdert tidspunktet, innholdet og formen på møtene?
 • Hvordan følges de foreldrene opp, som ikke kommer på foreldremøtene? Av de ansatte? Av de andre foreldrene?
 • Gjøres møtene tilgjengelig for alle? Har alle foreldre forstått at det skal være foreldremøte og har begreper om hva et foreldremøte er?
 • Hvordan brukes foreldremøtene til å bygge nettverk og utvikle kontakt innad i foreldregruppen?