Jo mer involvert foreldrene er i barnas hverdag i barnehagen, desto lettere er det å få til et samarbeid rundt barna og få foreldrene til å delta i barnehagens arrangementer, bl.a. foreldremøter.

Uavhengig av etnisk bakgrunn og av ulike grunner, er det noen foreldre som sjelden eller aldri deltar på foreldremøtene. Skal foreldre med et annet språk enn norsk ha glede og utbytte av å delta på møtene, må noen forutsetninger være tilstede:

  1. Foreldrene må ha en forståelse av hva et foreldremøte er, ikke alle foreldre har erfaring med denne type møte.
  2. Foreldrene må kunne forstå det som blir sagt i møtene. Ikke alle foreldre har god nok norsk språkforståelse til å forstå innholdet i det som blir sagt og diskutert på møtene. Barnehagen må derfor sørge for tolk for de av foreldrene som har behov for og/eller ønsker dette.
  3. Ikke alle foreldre har mulighet for å møte på kveldstid. Det kan være fornuftig å diskutere om alle foreldremøter må holdes på kveldstid, eller om noen foreldremøter kan holdes på dagtid eller rett etter arbeidstid med barna til stede? Se FUBs hefte Samarbeid hjem - barnehage for tips og ideer.
  4. Barnehagen kan også vurdere å avholde egne foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre som er nye i landet med tolk for dem som trenger det.