I Rammeplan til barnehagen står det i kap 5. Samarbeid mellom hjem og barnehage, annet avnsitt:

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Barnehagen må invitere foreldrene til dialog om hvordan foreldrene kan påvirke innholdet i hverdagen i barnehagen, og hva foreldrene skal medvirke til og på hvilken måte. Personalet må være åpne for å ta foreldrene med på råd og gjør dem delaktige i den daglige kommunikasjonen.

Det er viktig at både foreldre og personalet har en felles holdning til at de trenger hverandre for at barnehagetilbudet skal bli til det beste for barnet. Det at foreldre og ansatte har inngående kjenneskap til hverandres oppdragelsesverdier og – praksis er en forutsetning for å ha en nær dialog. Undersøkelser (Andersen og Rasmusen, Pedagogisk Forum 1995) viser at foreldrene ønsker innflytelse på barnehagehverdagen. De er opptatt av aktiviteter og dagsrytme og å påvirke hvordan barnet har det i de daglige situasjonene.

Foreldre er en ressurs for sine barn og barnehagen. Foreldre som har annen etnisk eller språklig bakgrunn enn norsk, kan for eksempel brukes aktivt inn i språkarbeidet. Spesielt blir dette viktig når barna har andre morsmål enn norsk, og når det ikke finnes tospråklige assistenter i barnehagen. Foreldrene kan også inviteres inn i barnehagen og delta i barnehagens daglige liv.