Foreldreråd og samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Hvordan foreldreråd og samarbeidsutvalg opprettes og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage. Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Foreldrerådet kan selv avgjøre om de ønsker å opprette et arbeidsutvalg (FAU), dette er ikke lovpålagt slik det er for skolene iflg. opplæringsloven. Noen foreldreråd og samarbeidsutvalg avholder hyppige møter, andre utvalg legger seg på et minimum. Innholdsmessig varierer det også en del mellom barnehagene.

Det er viktig å merke seg at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet blir lagt fram i både foreldrerådet og samarbeidsutvalget (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager). I følge loven skal foreldrerådet fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i en foreldrebetaling ut over dette.

Dersom foreldrerådet ønsker å opprette et eget arbeidsutvalg (FAU), kan det være nyttig å gjøre utvalgets arbeid mer formelt. Her følger noen tips:

a) Utarbeid vedtekter for arbeidet i FAU – for eksempel etter følgende mal:

  • Beskrive utvalgets medlemmer og dets mandat
  • Beskrive hvordan medlemmene til utvalget blir valgt
  • Beskrive hva som skal være FAUs oppgaver
  • Oppgi antall møter gjennom et barnehageår
  • Om taushetsplikt
  • Om vedtektsendringer

b) Lag møteplan med temaer for det enkelte barnehageår.

c) Avklar om FAU skal ha ansvar for arrangement i løpet av barnehageåret for barn og foreldre, og eventuelt hvilke.

d) Spør foreldrene hva de ønsker å medvirke til og på hvilken måte.

Lokale FUB

Det er ikke hjemlet i barnehageloven at det skal opprettes lokale FUB. Lokale FUB kan representere alle barnehageforeldrene i kommunen/ bydelen. Det oppfordres til at det tas initiativ til et slikt organ. Et slikt utvalg kan representere et viktig interesse- og meningsfellesskap for foreldrene på tvers av barnehagene, som igjen kan være en betydningsfull samarbeidspartner for så vel barnehageadministrasjonen i kommunen/bydelen som for kommunestyret. Spesielt i prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner, vedtaktssaker etc vil et slikt organ ha en viktig funksjon.