Foreldre har gjennom hele barnets barndom stor betydning for barnets læring og utvikling, også når det gjelder barnets hverdagsliv og erfaringer på de ulike arenaer i livet. Det er derfor viktig at barnehagen støtter foreldrene i deres omsorgsrolle med veiledning, råd og hjelp i tråd med foreldrenes behov. På denne måten kan barnehagen styrke foreldrene i den betydningsfulle prosessen det er å gi omsorg til og oppdra barn.

Foreldrene er den viktigste omsorgspersonen i barnets liv. Hvordan de opplever sin egen foreldrerolle, har stor betydning for barnet. Foreldrene er barnets anker i tilværelsen, og hvordan foreldrene har det er betydningsfullt for barnets opplevelse av seg selv og sine omgivelser. For eksempel; når foreldrene er trygge på at barnet har det godt i barnehagen, vil det ha en positiv effekt på barnets opplevelse av egen barnehagehverdag. I rammeplanen står det at det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppdragelse. Det er viktig å huske på at selv om barnet har profesjonelle voksne rundt seg i barnehagen, er det fortsatt foreldrene selv som kjenner og er ekspert på eget barn.

Noen foreldre strever med dårlig samvittighet fordi barnet må være i barnehagen store deler av dagen, imens de selv er på jobb, under utdannelse eller av andre grunner mener barnet bør være i barnehagen. Dårlig samvittigheten er ikke et godt utgangspunkt for foreldrene og for samarbeidet med personalet i barnehagen. Det er derfor viktig at foreldrene våger å kommunisere sine følelser og tanker til personalet, slik at misforståelser og det som oppleves vanskelig for foreldrene kan ryddes opp i. Personalet setter pris på foreldres åpenhet og ærlighet, og vil mer enn gjerne både støtte og hjelpe foreldre som strever med dårlig samvittighet eller andre utfordrende tanker og spørsmål.

Foreldrene har det grunnleggende ansvaret for barnet sine og er dermed også indirekte ansvarlige for at det trives i barnehagen. Det er ikke bare barnehagepersonalet som har ansvaret for å fremme den gode kontakten og dialogen mellom hjem-barnehage, også foreldrene må yte sitt for at dette skal lykkes. Foreldrene skal både kunne stille krav og ha forventinger til personalet, men også by på seg selv, lytte til personalets råd og informasjon og ta samarbeidet på alvor.

Det er mange måter man kan by på seg selv, en av dem handler om foreldremedvirkning. Foreldremedvirkning betyr at foreldrene aktivt medvirker i barnehagens hverdag, dette forutsetter selvfølgelig at foreldre har en hverdag som gir mulighet for dette og at personalet er åpne for slik deltakelse. Det at foreldrene er aktivt medvirkende i barnehagen, gir mange gode effekter, bl.a.:

  • tid sammen med eget barn
  • får oppleve sitt barn i en annen ramme og sammen med andre barn og voksne
  • lærer av personalet og hvordan en barnehagedag er
  • lærer personalet å kjenne
  • øker foreldreinnflytelsen