I et møte med departementet 25. april i år påpekte FUB hvilke utfordringer barnehagene har med dagens politiattest. Utgangspunket var en henvendelse fra FUB Horten til FUB tidligere i år.

I møtet ønsket Kunnskapsdepartementet at FUB skulle følge opp saken og belyse utfordringene ytterligere. På bakgrunn av dette har FUB nå sendt et problemnotat til departementet.

Barnehageport
(Foto: Colourbox)

Barnas sikkerhet

Slik FUB ser det, er det hull og mangler i ordningen med politiattesten som vekker bekymring knyttet opp mot hvem som kan jobbe i barnehagen.

Dette handler om barnas sikkerhet og foreldrenes trygghet på at det er pålitelige og kvalifiserte voksne som jobber i barnehagene.

FUB stiller følgende spørsmål:

 • er retningslinjene for politiattest sikre nok til at barnehagene skal kunne ansette personer som er trygge og gode for barn, slik at ingen barn blir utsatt for ulovlige handlinger i barnehagen?
   
 • hvordan kan politiattestens innhold bli mer tydelig, slik at de som ansetter kan være mer sikre på at personene de ansetter ikke har begått lovbrudd som er uforenlig med å jobbe i barnehagen?
   
 • hvilke opplysninger bør en politiattest for ansatte i barnehagen inneholde?
   
 • er det tilfredsstillende å få opplysninger kun om den tiden personen har bodd i Norge? F.eks. dersom en person er innflytter, er da en politiattest fra tiden i Norge tilstrekkelig til å gi vedkommende en attest om plettfri vandel (intet å bemerke)?
   
 • blir tryggheten på innholdet i politiattesten mer reelt hvis det innføres botid i Norge i 2 år?
Fruktservering på Barnehagedagen 2017
(Foto: FUB)

En trussel for barnehagen

I notatet skriver FUB at de også er kjent med et tilfelle der en ansatt ukentlig mottok drapstrusler og var under beskyttelse. Vedkommende fikk utstedt en politiattest uten merknader.

Etter FUBs mening var vikarens situasjon også en trussel for barnehagen. Det ble ikke gitt opplysninger om drapstruslene i politiattesten.

- FUB ønsker mer fokus på utfordringer med politiattest for ansatte i barnehagen. Derfor ber vi om at departementet ser på problemstillingene i notatet vårt og vurderer hvilke muligheter som fins for å få et bedre system som kan sikre barnehagen og barna bedre, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Se hva Politiforum skriver om saken her.