- Det skrives og snakkes mye fra regjeringens side om tidlig innsats, forebygging og inkludering i barnehagen. Men i budsjettet følger det ingen friske midler med til å styrke grunnbemanningen. Dette mener FUB er helt avgjørende i det forebyggende arbeidet, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Hun legger til at det er et faktum at det ikke er nok ansatte tilgjengelig for enkeltbarnet og barnegruppene i barnehagens åpningstid. Dermed blir spriket mellom regjeringens målsetting om tidlig innsats og arbeidet med inkludering og dagens virkelighet, altfor stort, mener hun.

- Dagens grunnbemanning er en minimumsnorm. Den har vært på plass i mange barnehager og kommuner i flere år allerede. Presset på barnehagene med å forebygge og avdekke behov hos barn som trenger særlig hjelp, minoritetsspråklige barn, barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep og i forhold til kjønnsforskjeller, står i grell kontrast til det som faktisk er lagt inn i statsbudsjettet (Prop. 1 S), sier hun.

FUB er imidlertid fornøyd med regjeringens viktige og gode arbeid med kompetanseutvikling av de ansatte, og satsingen på arbeidet med barnas psykososiale barnehagemiljø.

Norskkunnskaper

FUB ser også at regjeringen tar sikte på å innføre en plikt for kommunen med å vurdere norskkunnskapene til alle barn under skolepliktig alder. Hensikten er god, men FUB ser at dette er et ansvar og arbeid som raskt vil legges til de ansatte i barnehagene.

- I så fall frykter FUB for at dette blir en oppgave som legges på toppen av det grunnbemanningen i barnehagen allerede skal utføre, og i verste tilfelle vil tas fra tiden de ansatte skal ha sammen med barna, sier Skinstad-Jansen.
 
FUB er samtidig fornøyd med at det satses godt med tanke på de mest sårbare barna og barnefamiliene, og at regjeringen øker tilskuddet til økt barnehagedeltakelse både for minoritetsspråklige barn og barn i asylmottak.

Det er også viktig og bra at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av samlet skattbar inntekt for en barnehageplass.

FUB mener at betaling for kost må legges inn i selve foreldrebetalingen, slik at mattilbudet i barnehagene blir mer likeverdig for alle barn uavhengig av barnehagen de går i, og at det gis mulighet for gradert foreldrebetaling også for kost.