Mange steder i landet dannes det lokale foreldreutvalg som er viktige pådrivere i barnehagesaker i kommunene.

Blant de sakene FUB markerte seg mest på i 2013 var bemanning, mobbing i barnehagen og samiske barn.

Utvalget og sekretariatet har arbeidet bredt for å nå ut til målgruppene nevnt i tildelingsbrevet. Dette har medført enda flere henvendelser. Aktiviteten samsvarer godt med resultatmålene for 2013.

Lena Jensen med Barnehagemeldingen

Høringer og samarbeid

I løpet av året har FUB hatt 4 utvalgsmøter. Det har vært avholdt møter med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet (KD) foruten etatsstyringsmøte og dialogmøte.

Andre instanser FUB har hatt møter med i 2013 er NAFO, Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet, Barneombudet, BUFdir, Fagforbundet, PBL, KS, Voksne for barn, Unicef og Trygg Trafikk, for å nevne noen.

I 2013 fullførte vi prosjekt: ”Voksne som rollemodeller” sammen med Trygg Trafikk.

FUB har gitt syv høringssvar i barnehagepolitiske saker.

I 2013 har FUB vært representert i til sammen 22 referanse- og arbeidsgrupper. Her har FUBs viktigste rolle vært å representere foreldrestemmen.

Lena Jensen og Røe Isaksen
Lena Jensen og Torbjørn Røe Isaksen

Foreldrekonferansen og foredrag

Vi har holdt 43 foredrag i løpet av 2013, primært for kommuner, barnehager, høgskoler og fylkesmenn. Vi har også holdt foredrag på to nasjonale barnehagekonferanser.

I oktober sendte vi ut brev til alle landets kommuner om å styrke foreldremedvirkningen i barnehagene. FUB ønsker at et hovedarbeidsområde framover fortsatt skal være å bistå barnehagene og kommunene med å etablere lokale foreldreutvalg.

15. november arrangerte FUB sin årlige Foreldrekonferanse på Gardermoen. Her var 120 barnehageforeldre samlet til inspirasjon og faglig påfyll under temaet ”Barns trivsel”. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet konferansen, der en rekke ulike fagfolk ellers bidro.

Spørsmål fra foreldre

FUB har i 2013 mottatt 271 henvendelser fra foreldre og andre. De fleste henvendelsene dreide seg om bekymring for bemanningen i barnehagene, her tok 45 personer kontakt. Dette toppet også statistikken i 2012.

På andreplass kommer spørsmål om samarbeid hjem – barnehage, med 43 saker. Dette er i hovedsak foreldre som opplever seg dårlig behandlet, misforstått eller neglisjert av personalet når de tar opp saker. Eller at barnet deres ikke blir behandlet respektfullt eller får det tilbudet det har krav på.

I tillegg spurte mange foreldre om sin mulighet til å påvirke i barnehagen gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg, eller de ønsket råd og informasjon om å starte lokale foreldreutvalg.

FUB-plakatene
De nye FUB-plakatene

Materiell og media

Høsten 2013 hadde FUB utsending til alle barnehager med revidert informasjonsbrosjyre til alle foreldre og fem nye plakater med tips til foreldre og ansatte.

Det har vært stor etterspørsel fra barnehager og kommuner etter FUBs ressurshefte om samarbeidet mellom hjem og barnehage. Alt materiell ligger nedlastbart på nettet.

FUB har håndtert 41 mediehenvendelser i 2013. De fleste sakene har handlet om bemanning, vikarbruk, kutt i barnehagebudsjettene i kommune, mobbing og sikkerhet.

I juni gjennomførte vi vår egen undersøkelse blant barnehageforeldre om vikarbruk og informasjon om dette. VG fikk saken eksklusivt. Hovedfunnene var at mange foreldre ikke får informasjon når det settes inn vikar, og at mange aktiviteter må avlyses på grunn av sykdom og vikarmangel.

Nettsiden www.fubhg.no har gradvis blitt bygget ut med nytt fagstoff, publikasjoner og nyheter. Trafikken øker jevnt, - målet er å nå ut til enda flere. I 2013 har den blitt markedsført blant annet via nyhetsbrev, i foredrag, på stands, ved produkter og på FUBs Facebookside.

Det har vært sendt ut seks nyhetsbrev med lenke til saker på FUBs nettside.

I november 2013 vedtok FUB å etablere seg på Twitter fra januar 2014. Antall Facebookvenner har økt jevnt, til over 1000.