FUB har blitt mer kjent, blant annet gjennom media og foredrag. Dette har ført til at antall henvendelser om rådgivning har økt betydelig. FUB blir også i økende grad forespurt om å holde foredrag, delta i arbeidsgrupper og annet samarbeid.

Siste FUB-møte på Gardermoen 2014
(Alle fotos: FUB)

Mange henvendelser

Det er avholdt fem utvalgsmøter i 2014.

I 2014 holdt FUB totalt 46 foredrag, primært i barnehager, men også på høgskoler, for kommuner og på konferanser. De mest etterspurte temaene er ”Mobbing i barnehagen”, men også samarbeid hjem-barnehage og etablering av lokale FUB.

FUB har spesielt fremmet sitt ønske om å få på plass en lovbestemt bemanningsnorm og å sikre jevnere kvalitet i alle barnehager.

I 2014 var det 350 som kontaktet FUB på telefon eller e-post. Dette er en økning på 79 henvendelser fra året før. Temaene som flest henvender seg om er:

  • Samarbeidsproblematikk mellom hjem og barnehage
  • Foreldrenes rett til medvikning og spørsmål om rådsorgan (foreldreråd, samarbeidsutvalg og lokale FUB)
  • Bekymringer rundt bemanningsforhold, sykefravær, turnover og manglende vikarbruk

Det er flest foreldre som henvender seg, men også ansatte i barnehage eller administrasjonen av barnehager.

Lena Jensen og Åse-Berit Hoffart med leseplakater

Samarbeid

FUB har opparbeidet seg ett bredt kontaktnett på overordnet nivå og på landsbasis med aktuelle og relevante aktører. I 2014 har FUB deltatt i 15 arbeids- og referansegrupper.

FUB har hatt møter med samtlige 10 nasjonale sentre i løpet av året og har inngått et samarbeid med noen av dem.

Også i år var FUB medarrangør av Barnehagedagen sammen med Fagforbundet og Utdanningsforbundet i mars. FUB er også partner i kampanjen Manifest mot mobbing.

I august arrangerte FUB et frokostseminar i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om fagarbeiderne og kvalitet.

FUB har inngått samarbeid med flere aktuelle aktører, bl.a. Bufdir om utarbeidelse av heftet ”Barn og brudd”.

FUB har hatt flere møtepunkter med minoritetsspråklige foreldre enn tidligere år, bl.a. med foredrag i Urtehagen voksenopplæring og i et prosjekt i regi av Hedmark fylkeskommune.

Kunnskapsministeren åpner felles Forledrekonferanse

Foreldrekonferansen

Den årlige foreldrekonferansen var i 2014 en felles konferanse for FUB og FUG og samlet over 200 deltagere som fikk ny inspirasjon i sitt arbeid. Tittelen på konferansen var ”Foreldre i barnehage og skole - gode nok?”

I august gjennomførte FUB en undersøkelse blant barnehageforeldre om kvalitet i barnehagen.

FUB har fått oversatt deler av hjemmesiden til nordsamisk.

Foto av ppt Mobbing i bhg

Mobbing i barnehagen

I prosjektet ”Hele barnet – hele løpet” samarbeider FUB og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) med Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.

Resultatene av følgeforsking med både kvalitativ og kvantitativ metoder på mobbing i barnehagen ble presentert i oktober. Prosjektet er nå inne i det siste året og flere funn som gir helt ny kunnskap om mobbing er offentliggjort.

Lokale FUB

Stadig flere foreldre tar kontakt for å få råd om hvordan etablere og drive lokale foreldreutvalg. Disse er viktige pådrivere i barnehagesaker i kommunene.

FUB ønsker at et hovedarbeidsområde framover fortsatt skal være å bistå barnehagene og kommunene med å etablere lokale foreldreutvalg.