Etter mer enn syv års virksomhet er FUB godt kjent blant aktører på feltet, målgruppen, aktuelle samarbeidsparter og media. Mange henvendelser og invitasjoner til samarbeid tyder på at FUB nå er en godt etablert aktør.

Utvalget fikk utvidet sin utvalgsperiode med et femte år, og fortsetter derfor ut 2019. De har hatt fire utvalgsmøter og deltatt på en studiereise inkludert møte med nordiske samarbeidspartnere i 2018.

FUB har i året som gikk deltatt i 18 nasjonale referanse- og arbeidsgrupper. En viktig samarbeidsarena for FUB er Partnerskap mot mobbing (PMM).

I august deltok FUB på Arendalsuka der vi sammen med barnehagepartnerne i PMM arrangerte et godt besøkt seminar om mobbing i barnehagen.

FUB har i 2018 avgitt åtte høringssvar.

Lou Cathrin Norreen og Åse-Berit Hoffart i høring
Foto: FUB

Kjernesaker

FUB har arbeidet målrettet med sine hovedsaker. Kjernesakene har også i 2018 vært:

•       mobbing i barnehagen
•       kvalitet i barnehagen 
•       overganger 

Det å få på plass en lovbestemt bemanningsnorm for å sikre en jevnere kvalitet i alle barnehager, har vært spesielt viktige for utvalget. FUB er derfor svært fornøyd med at en minimumsnorm for grunnbemanning nå er lovregulert.

Rådgivninger og foredrag

FUB fikk i 2018 totalt 274 henvendelser på telefon og e-post. Dette spurte foreldre FUB om i 2018:

1.     Foreldresamarbeid/- involvering/- medvirkning
2.     Rådsorgan (Foreldreråd, FAU, SU og lokale FUB)
3.     Mistrivsel/mobbing/dårlig barnehagemiljø 
4.     Barnehageplass
5.     Organisering av barnehagen

FUB-utvalget er bekymret for, og stiller spørsmål ved, etterlevelsen av regelverket når flest foreldre fortsatt henvender seg om dårlig samarbeid med barnehagen. FUB mener det er barnehagen som er den profesjonelle parten, og som skal sørge for å legge til rette for dialog og medvirkning.

FUBs rådgivere har holdt 33 foredrag på ulike arenaer i 2018, for det meste i kommuner og i barnehager, på høgskoler og hos fylkesmenn. Temaet mobbing i barnehagen er det mest etterspurte foredraget, og FUBs inntrykk er at både foreldre og barnehageansatte har behov for mer kunnskap og kompetanse på området.

Fargeleggingsboka forsiden
Foto: FUB

Inkludering

I 2018 har FUB også hatt oppmerksomhet på temaene inkludering, det samiske barnehagetilbudet og mangfold i barnehagen. FUB har i den forbindelse besøkt barnehager med god kompetanse på å arbeide med inkludering og mangfold.

Vi utarbeidet også en fargeleggingsbok i 2018 hvor hensikten er å invitere til den nære dialogen mellom foreldre/barnehageansatte og barnet om livet i barnehagen generelt og om fellesskap og mangfoldet spesielt.

Marie Skinstad-Jansen oktober 2017
Foto: FUB

Materiell og media

Arbeidet med å få oversatt FUBs materiell har fortsatt i 2018, og det aller er oversatt til nynorsk, samisk og de fem mest benyttede språkene i Norge; arabisk, engelsk, polsk, somali og urdu.

Vi har håndtert 36 mediesaker. FUB var med i et felles leserinnlegget i Dagsavisen sammen med Redd Barna, Voksne for Barn og en rekke mobbeombud om lovfesting av retten til et godt psykososial miljø i barnehagen.

FUB-lederen har ellers vært intervjuet blant annet av Klassekampen i sak om kosthold i barnehagen, om tilvenning i Foreldre og barn og om barnehagestart i Kvinner og Klær. Også fagblader har dekket mye av FUBs virksomhet gjennom året. Det er sendt ut fire nyhetsbrev og fem pressemeldinger.

Til den nasjonale Barnehagedagen 2018 som vi arrangerer hvert år i samarbeid med Fagforbundet og Utdanningsforbundet, ble det laget plakater, inspirasjonsfilm, nettsaker og felles pressemelding.

Vi fikk også på en felles kronikk om barns skapertrang i Stavanger Aftenblad.

Marianne Dahlseng på plass
Foto: FUG/FUB

Flytting til Bø

Hele virksomheten var i 2018 preget av prosessen rundt flyttingen av FUBs og FUGs sekretariat fra Oslo til Bø i Telemark.

Det tok mye praktisk og personalmessig kapasitet å få nye lokaler og systemer på plass. Sekretariatet etablerte seg i Lundevegen 3 i Bø 1. september. Marianne Dahlseng fra Ulefoss tiltrådte i stillingen som ny kontorsjef for sekretariatet fra 1. oktober.

På grunn av flyttingen sluttet flere medarbeidere i 2018, og FUBs rådgiverstab var halvert i høsthalvåret. Dette gikk naturlig nok noe utover tilgjengelighet og ekstern foredrags- og møtevirksomhet. 

Ny FUB-rådgiver, Marianne Røhr Fehn, ble tilsatt i desember 2018 med tiltredelse på nyåret.

Se hele årsberetningen for FUB og FUG 2018 her.

Se Riksrevisjonens beretningen for FUB og FUG 2018 her.