Svar:

I barnehageloven står det ingen ting om lovligheten av å gi gaver til barnehagen. Derimot er foreldrenes betaling hjemlet i lovens § 15. Foreldrebetaling, hvor det står:

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.

Videre står det følgende i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, § 4. Unntak - Mulighet for å gå utover maksimalgrense:

Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når:

For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra barnehagens foreldreråd. Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Barnehageeier må legge fram slik dokumentasjon at foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke.

Ved vesentlige endringer i maksimalgrensen kreves det nytt samtykke. I slike tilfeller skal barnehageeier legge til rette for at nytt samtykke fra foreldrerådet kan gis innen rimelig tid etter at endringen i maksimalgrensen har trådt i kraft. Et slikt samtykke kan gis med virkning tilbake i tid.

I følge I følge Merknadene til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, står det som følger i avsnittene ni og ti:

§ 4 annet ledd fastsetter at dersom barnehageeier vil kreve en høyere foreldrebetaling enn maksimalprisen, må det foreligge samtykke fra foreldrerådet i den enkelte barnehage. Også i kommunale barnehager må foreldrerådet i den enkelte barnehage gi sitt samtykke. Barnehageeier skal legge fram slik dokumentasjon at foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke. Reglene om taushetsplikt vil ikke være til hinder for at eier kan legge frem slik dokumentasjon for foreldrerådet.

Et krav om samtykke fra foreldrerådet betyr at alle foreldre i barnehagen kan stemme ved avgjørelsen om det skal gis samtykke eller ikke. Ved avstemning i foreldrerådet gjelder alminnelig flertall, jf. forskrift om barnehagens foreldreråd § 3. Barnehageloven og forskrift om barnehagens foreldreråd åpner for at barnehageeier kan innkalle til møte i foreldrerådet i den enkelte barnehage for å behandle spørsmålet om samtykke.

Dette gjelder primært der eier av barnehagen krever en høyere foreldrebetaling enn maksimalgrensen, men prinsippet om flertall i foreldrerådet vil gjøre seg gjeldende også i saker om gave til barnehagen. Dersom det er flertall for det i foreldrerådet, kan ikke FUB se at det er noe i veien for å gi en pengegave/annen gave til barnehagen. Hva barnehagen ønsker å bruke en pengave til, kan enten diskuteres og avgjøres i foreldrerådet, samarbeidsutvalget eller i samarbeid med de ansatte i barnehagen.