lesejente i gresset
liten barnehagejente

Kvalitet i barnehagen

Vi oppfordrer foreldre over hele landet til å etterspørre god kvalitet i barnehagen. For foreldrene og barna er det hverdagskvaliteten som teller og mange stiller seg spørsmål som:

- Hvordan kan jeg vite om barnet vil trives i barnehagen?

- Hva er en god barnehage?

- Hvordan skal en god barnehage være?

- Hvordan kan foreldrene vite om barnehagen er god eller dårlig?

pappa og lite barn
pappa og lite barn

Dialog mellom foreldrene og personalet

Forskerne har lenge hevdet at den aller viktigste faktoren for kvalitet i barnehagen er personalet. Like viktig er kanskje dialogen mellom foreldrene og personalet. I en samtale med barnehagen kan foreldrene få mye informasjon om kvaliteten i barnehagen til barnet. FUB ønsker med dette å komme med noen råd til både erfarne og nyslåtte barnehageforeldre om noen kjennetegn og spørsmål som kan være et utgangspunkt for samtalen med barnehagen:

 - Personalet har nær kontakt og gode samtaler med foreldrene. Hvilke rutiner har barnehagen for samtaler med foreldrene?

- Barnehagen gjennomfører minst to planlagte foreldresamtaler med systematisert innhold

- Barnehagen formidler respekt for at barn får være barn. Lek, omsorg og uformell læring er framtredende

- Barnehagens personale er opptatt av å gi barna gode og varierte sanseinntrykk og opplevelser i daglige inne- og uteaktiviteter

- Personalet er stabilt og har faste vikarer som settes inn ved sykdom

- Pedagogisk leder og styrer har utdanning som førskolelærer (el. tilsv.)

- Det øvrige personalet har barnehagefaglig kompetanse

- Ledelsen er utviklingsorientert og kompetent og drøfter jevnlig verdigrunnlag, pedagogikk og innhold med det øvrige personalet og foreldrene

- Personalet består av både kvinner og menn og har variert kulturbakgrunn

- Barnehagen følger en bemanningsnorm på minimum en voksen på tre barn under over tre år / seks barn over tre år

- Barnehageplassen er i tråd med foreldrenes behov

- Barnehagens årsplan beskriver den pedagogiske virksomheten i henhold til ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”

- Barnehagens planer er målrettet og inneholder progresjon

- Barnehagen gjennomfører jevnlig evaluering og dokumenterer barnehagens arbeid

- Barnehagen har etiske retningslinjer

- Barnehagen har en uttalt praksis om foreldre og barns medvirkning

- Det psykososiale og det fysiske barnehagemiljøet er utviklende og trygt og det er utarbeidet rutiner for helse, miljø og sikkerhet som både foreldrene og personalet kjenner.

-  Barnehagen har utarbeidet planer for overgang til skolen

 - Barnehagen har utarbeidet planer mot mobbing og diskriminering

- Barnehagen har etablerte gode samarbeidsrutiner som inneholder informasjon til foreldre med Helsestasjonen, Barnevern og PPT - Kommunen har jevnlige tilsyn