I Barnehageloven § 10 reguleres kommunens ansvar for å godkjenne søknader om drift av barnehager. Søknad om godkjenning avgjøres etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. lovens krav i §§ 1, 1a og 2.

Når kommunen godkjenner en barnehage kan kommunen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholstid.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.