Bakgrunnen for at FUG og FUB gikk inn i prosjektet var et ønske fra begge utvalgene om å se barnets deltagelse i samfunnet via barnehage og skole mer i en sammenheng.

Det var også et viktig underliggende motiv for FUB og FUG å finne ut mer om hvordan barnehagepedagogikken og læringsmiljøet i barnehagen kan spille positivt inn på det høye frafallet i videregående skole.

Rapporten fra forskningsprosjektet Hele barnet, hele løpet; mobbing i barnehagen ble presentert i desember 2015. Den er et resultat av tre år med forskning og samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA), Sørlandet sykehus/ ABUP, Kristiansand kommune, FUB og FUG.

Tenåringsjente tankefull

Drop-outs

Forsker Ingrid Lund ved UiA har tidligere forsker på drop-out i videregående skole, hvor hun har intervjuet ungdommer om hvordan de selv har opplevd egen skolegang.

En av hovedårsakene til at de etter hvert har falt ut av skolen var mobbing, i følge dem selv. For en del elever startet mobbingen allerede i barnehagen, men ingen tok fatt i dette, verken i barnehagen eller på et senere tidspunkt i skolen.

- Elevene hadde helt klare oppfatninger av at mobbingen startet i barnehagen. De husker hvem det var som mobbet, knyttet til både ansatte og barn, og de husker helt konkret når og hvor mobbingen skjedde, sier Ingrid Lund.

Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har for tiden et arbeid med systematisk satsing på læringsmiljøutvikling i barnehager og skoler.

- Dette arbeidet viser at ansatte har mye å gå på når det gjelder bevissthet og systematisk arbeid med mobbing i barnehagene. Her er et stort forbedringspotensiale, sier Marianne Godtfredsen fra Kristiansand kommune og prosjektleder for ”Hele barnet hele løpet" – mobbing i barnehagen. Hun tror  ikke dette er spesielt for barnehagene i Kristiansand.

Funnene fra studien om mobbing i barnehagen i ”Hele barnet hele løpet”-prosjektet ble offentliggjort i desember 2015 - se lenke lenger oppe i saken. Et unikt samarbeid mellom UiA, Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus avdeling barn og unges psykiske helse foruten FUG og FUB har gjort dette mulig.

To barn og voksen i bhg

Unikt

- Vi har intervjuet 32 5-åringer fordelt på fire barnehager. I tillegg har foreldre og ansatte svart på et spørreskjema. Forskerne har også ønsket å understøtte funnene ved observasjon av relasjoner i barnehagen, forteller Lund og Godtfredsen.

- Det vi er mest stolt av er at barnas egen stemme blir hørt i denne studien. Det finnes svært lite forskning både nasjonalt og internasjonalt på barnas egne oppfatninger om mobbing og krenkelser, sier de

De benytter ordet barnas livsverden når de skal beskrive det som barna formidler.

En masterstudent ved UiA har i tillegg sett nærmere på overgangen fra barnehagen til skolen gjennom en kvalitativ undersøkelse. Dette er det lite kunnskap om sett i forhold til mobbeproblematikken. Det kan oppleves som et spenningsfelt i samarbeidet mellom barnehage og skolen hvilken informasjon som skal videreføres til skolen sett opp imot det å få begynne med blanke ark.

Lederne i FUB og FUG samtaler

Hindre frafall

For FUG og FUB er en viktig del av mandatene å sikre gode læringsarenaer for barna for å gjøre dem til velfungerende og trygge samfunnsborgere. Et overordnet mål for begge utvalg er å bidra til at enda flere ungdommer fullfører og består videregående skole.

- Vi vet at mange barn og unge i dag sliter psykisk, og av den grunn dropper ut av skolen. En viktig årsak til det er mobbing som begynte tidlig i skoleløpet, eller enda tidligere. Derfor er det så viktig å se barnets utvikling i et helhetlig perspektiv. Det er i barnehagen tilknytning, sosiale relasjoner og holdninger læres, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

- Vi vet at overgangen fra barnehagen til skolen kan være en av de mest sårbare fasene for mange barn. Ved dette samarbeidet har vi ønsket å skaffe fram forskningsbasert kunnskap om disse overgangene, sier FUB-leder Lena Jensen.

Hvert år får både FUB og FUG mange henvendelser fra fortvilte foreldre om mobbing i barnehagen og på skolen. Mobbing og forebygging av mobbing er også tema for begge utvalg i en rekke foredrag, utvikling av materiell og deltagelse i sentrale kampanjer – som Manifest mot mobbing.

Definisjonen

Prosjektet påpeker at mobbing alltid må tolkes, forstås og analyseres i lys av de relasjoner og den kontekst barna som blir mobbet – eller mobber andre – befinner seg i.

- Barnehagens kultur, relasjoner, holdninger og forventninger til barna fra foreldre og de ansatte i barnehagen er sentrale faktorer som påvirker barnehagens læringsmiljø, mener samarbeidspartnerne bak prosjektet. Dette har ligget til grunn for den forskningen som nå er gjort – og som snart blir offentlig

Les mer bakgrunn her om ”Hele barnet hele løpet" – mobbing i barnehagen.