Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Gutt som holder voksen i hånden, sett bakfra

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner

FUB mener det er viktig at også norske barnehager og utdanningsinstitusjoner har et bevisst forhold til at alvorlige hendelser kan ramme norske barnehager og skoler, og at det finnes gode planer for beredskap under slike alvorlige situasjoner.

Statsbudsjettet 2016, Prop

Statsbudsjettet 2016

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) ser positivt på mange av forslagene til Statsbudsjett 2015–2016 og trekker spesielt fram at Djupedalutvalgets arbeid om tiltak mot mobbing skal følges opp i barnehagene, og at regjeringen nå har en sterkere prioritering på kompetansehevingstiltak for personalet i barnehagen.

Barn og mannlig ansatt ser i bok

Kompetanseløft - åpen høring

FUB er svært opptatt av å sikre en likeverdig kvalitet i alle landets barnehager, og er enig i at det å øke pedagogtettheten er en viktig vei å gå.

Endringer i barnehageloven

FUB mener at prinsippet om at personalet må være ''gode nok og mange nok'' må innarbeides i lovverket før det stilles ytterligere krav til dokumentasjon.

Finansiering av private barnehager

FUB mener at finansieringen av de private barnehagene må være forutsigbar og sikre en høy og likeverdig kvalitet i alle barnehager, uavhengig av hvilken finansieringsmodell som velges.

Lei seg - barnehagejente

NOU 2015:2 "Å høre til"

FUB håper og ønsker at Kunnskapsdepartementet framover inkluderer barnehageområdet i det nødvendige og viktige arbeidet med å avdekke, forebygge og stoppe mobbing blant barn.

Barn i sklie

Nye bestemmelser om foreldrebetalingen i barnehage

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har avgitt høringssvar til Forskrift om foreldrebetalingen i barnehager. FUB er glad for at regjeringen innfører en nasjonal ordning på dette området, og mener at bestemmelsen vil sikre foreldrene økt likeverdighet.

Lasse N¿rbaek

St. melding om likestilling innen oppvekst og utdanning

Barn og unge representerer en sammensatt og mangfoldig gruppe, dette er gutter og jenter med ulike bakgrunner og læreforutsetninger. Det er viktig at utdanningsmyndighetene, barnehage- og skolelederne og de ansatte legger denne kjensgjerningen til grunn for sine handlinger og undervisningsmåter i møte med barna og de unge.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk