Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)

FUB mener at de minste barna må sikres et godt barnehagetilbud av høy standard der trygghet, gode relasjoner, lek, læring, opplevelser, varm omsorg, trivsel og utvikling er viktige grunnelementer. FUB er opptatt av at barnehagen har en egenfunksjon og ivaretar sentrale verdier. God omsorg og lek er viktige kjerneverdier. Barnehagen er den viktigste arenaen for tidlig innsats for småbarnas trivsel og utvikling.

NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene

FUB meiner at Stortinget bør opne for fleire opptak i året. Ved å ha minimum to opptak i året kan det leggjast betre til rette for at foreldre med barn som er fødde seint på året, kan vente med å søkje om barnehageplass til litt nærmare den tida då barnet skal begynne i barnehagen.

Som foreldreutval ønskjer FUB ordningar som styrkjer foreldra sitt høve til å velje ei løysing som passar for alle foreldre – det gjeld òg gratis barnehage. Å tilby gratis barnehage er ei viktig investering i dei yngste barna.

 

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Vårt hovedinntrykk av den nye rammeplanen er at den er blitt et godt og tydelig dokument. FUB er glad for at de sentrale prinsippene om synet på barn, det helhetlige læringssyn og at barnehagens mangesidige oppdrag med omsorg, lek, læring og danning, er beholdt. Dette mener vi at gir god og stødig kurs til å fortsette en lang og god barnehagetradisjon.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk