FUB mener det er bra for barn å være i barnehage, men at ikke alle barnehager er like gode. Skal en barnehage defineres som kvalitativ god og være et godt sted å være for det enkelte barn, må flere kriterier være tilstede i barnehagen samtidig.

Forskerne har lenge hevdet at den aller viktigste faktoren for kvalitet i barnehagen er personalet. Samarbeidet og dialogen mellom foreldrene og de ansatte er også viktig. Barnet må oppleve at de voksne i deres liv kommuniserer og samarbeider godt, fordi dette gir trygghet og god grobunn for barnets utvikling, vekst og opplevelse av trivsel.

Kriterier FUB mener bidrar til god kvalitet på barnehagetilbudet:

 • De ansatte har nær kontakt og gode samtaler med foreldrene.
 • Barnehagen gjennomfører minst to planlagte foreldresamtaler per barnehageår med systematisert innhold.
 • Barnehagen formidler respekt for og praktiserer at barn får være barn. Lek, omsorg og uformell læring er framtredende.
 • Barnehagens ansatte er opptatt av å gi barna gode og varierte sanseinntrykk og opplevelser i daglige inne- og uteaktiviteter.
 • Personalet er stabilt og har faste vikarer som settes inn ved sykdom.
 • Pedagogisk leder og styrer har utdanning som barnehagelærer (el. tilsv.).
 • Det øvrige personalet har barnehagefaglig kompetanse.
 • Ledelsen er utviklingsorientert og kompetent og drøfter jevnlig verdigrunnlag, pedagogikk og innhold med det øvrige personalet og foreldrene.
 • Personalet består av både kvinner og menn og har variert kulturbakgrunn.
 • Barnehagen følger en bemanningsnorm på minimum en voksen på tre barn under tre år / seks barn over tre år.
 • Barnehageplassen er i tråd med foreldrenes behov.
 • Barnehagens årsplan beskriver den pedagogiske virksomheten i henhold til ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver".
 • Barnehagens planer er målrettet og inneholder progresjon.
 • Barnehagen gjennomfører jevnlig evaluering og dokumenterer barnehagens arbeid.
 • Barnehagen har etiske retningslinjer.
 • Barnehagen har en uttalt praksis om foreldre og barns medvirkning.
 • Det psykososiale og det fysiske barnehagemiljøet er utviklende og trygt, og det er utarbeidet rutiner for helse, miljø og sikkerhet som både foreldrene og personalet kjenner.
 • Barnehagen har utarbeidet planer for overgang til skolen.
 • Barnehagen har utarbeidet planer mot mobbing og diskriminering.
 • Barnehagen har etablerte gode samarbeidsrutiner som inneholder informasjon til foreldre med: Helsestasjonen, Barnevern og PPT.
 • Kommunen har jevnlige tilsyn.