FUB er i tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet tildelt fleire oppgåver.

FUB arbeider etter følgjande resultatmål:

1. Vere høyringsinstans og rådgivande organ for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet i saker som gjeld samarbeidet mellom barnehage og heim

2. Gi informasjon og rettleiing til foreldre, dei tilsette i barnehagane og barnehageeigarane om verdien av samarbeid mellom barnehage og heim

3. Samarbeide med aktuelle aktørar i saker der det er viktig at foreldreperspektivet er representert

4. Drifte utvalget, FUB.

Kva gjer FUB for å nå desse resultatmåla?

Til resultatmål 1:

 • Leggje fram høyringsfråsegner i relevante saker frå Kunnskapsdepartementet (KD) og Utdanningsdirektoratet
 • Delta på kontaktmøte med KD og Utdanningsdirektoratet
 • Delta i referansegrupper i regi av KD og Utdanningsdirektoratet
 • Ha kontakt med og delta i høyringar i komitear på Stortinget
 • Delta på aktuelle seminar i regi av KD og Utdanningsdirektoratet
 • Halde foredrag for utdanningsmyndigheitene

Til resultatmål 2:

 • Gi råd og rettleiing til foreldre, tilsette i barnehagar, barnehageeigarar og barnehagemyndigheiter om samarbeid mellom heim og barnehage
 • Delta i møte med kommunar og fylkesmenn
 • Vidareutvikle informasjon og materiell som skal leggjast ut til nedlasting på nettet, eller som kan sendast ut på førespurnad
 • Vidareutvikle FUB-nettstaden som informasjons- og ressursbank med gode døme for foreldre, tilsette i barnehagar og barnehageeigarar
 • Omsetje materiellet og nettsida til FUB til dei fem mest nytta språka
 • Drifte Facebook-sida til FUB
 • Invitere fagfolk til informasjonsmøte og workshops
 • Halde foredrag for foreldre, studentar, tilsette og barnehagemyndigheiter
 • Arrangere ein foreldrekonferanse
 • Bidra til at foreldre, uavhengig av bakgrunn, engasjerer seg i samarbeidet mellom barnehagen og heimen
 • Vere ei aktiv stemme i barnehagedebatten i det offentlege rom og fremje FUB sitt syn og løfte fram foreldreperspektivet

Til resultatmål 3:

 • Etablere og vidareutvikle samarbeidet med relevante aktørar for å fremje foreldrestemma
 • Samarbeide om prosjekt og satsingar med andre aktørar som har felles innsatsområde
 • Ta initiativ til å delta i relevante arbeids- og referansegrupper og ved behov ta initiativ til å opprette nye grupper
 • Utvikle samarbeid med aktuelle aktørar i Norden og andre internasjonale kontaktar der foreldreperspektivet er representert