Svar:

For å sikre at foreldrerådet og samarbeidsutvalget får utført sine oppgaver, pålegges barnehageeieren å sørge for at saker av viktighet forelegges disse organene.

Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen, ikke minst foreldrebetalingen.

Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene.

Etter barnehageloven § 2, siste ledd, skal samarbeidsutvalget for hver barnehage med utgangspunkt i rammeplanen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Øvrige saker av viktighet er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv. (Dette kan også være saker som kan forelegges FAU.)

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier og kan melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som gis av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

I forskriften om pedagogisk bemanning framgår det av § 3 at en uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved eiers søknad om dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning.

Hvilken av de foreldrestyrte organene i barnehagen, SU eller FAU, som skal ta opp eksterne spørsmål på vegne av foreldrene, avhenger av sakens karakter. Gjelder det mer prinsipielle og allmenne saker og spørsmål, bør leder av SU fremme disse sakene /spørsmålene. Dette forutsetter at leder av SU er forelder og ikke ansatt. Ved mer praktisk relaterte saker/spørsmål, kan eksempelvis leder av foreldrerådet (eventuelt FAU) fremme saken. Ofte er leder av foreldrerådet/FAU og SU den samme personen, dersom leder av SU er en forelder.