Svar:

Det er ingen bestemmelser som regulerer kriterier for hvem som kan velges til samarbeidsutvalget eller bestemmelser for hvem som ikke kan velges. Det er naturlig å se på oppgavene til samarbeidsutvalget når medlemmer til utvalget velges. I barnehageloven § 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg står det:

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

For at arbeidet i SU skal bli så bra som mulig er det viktig at de som velges som representanter til samarbeidsutvalget kan bidra konstruktivt i saker, dvs å gi råd, skape god kontakt og kunne samordne slik det står i loven. Det kan for eksempel være en fordel med erfaring og kompetanse fra feltet samtidig som man er i stand til å se barnehagen som helhet og barnets beste.

Det står heller ingenting i lovverket om at man ikke kan velges dersom man har dobbeltroller. Det er vel heller slik at den enkelte må agere i tråd med det oppdraget man harfått og passe på ”å ha på riktig hatt”. Når det gjelder selve valget foregår det gjerne slik at de ansatte fremmer forslag på representanter, som det deretter foretas valg på. Det er litt ulik praksis på om valget foregår muntlig, for eksempel ved håndsopprekning eller skriftlig. Prinsippet er at de ansatte og foreldrene velger sine representanter.