Slik kan utvalget settes sammen:

Medlemmer

  • Medlemmene til det lokale FUB velges blant foreldrerepresentanter ved de forskjellige barnehagenes foreldreråd eller samarbeidsutvalg.
  • Antall medlemmer må vurderes lokalt, sett i forhold til kommunens størrelse og antall barnehager i kommunen.

Sammensetning

  • Leder
  • Nestleder
  • Styremedlem
  • Sekretær
  • Varamedlem

Saker til behandling

Den enkelte barnehages foreldreråd eller samarbeidsutvalg (SU) kan sende inn saker til behandling til det lokale foreldreutvalget. Utvalget kan også ta utgangspunkt i sakslistene til kommunens opplæringsutvalg, Formannskap og/eller Kommunestyre sine saker til egne møter.

Møtehyppighet

Dersom utvalget velger å følge kommunens politiske møtekalender, så kan utvalget møtes i for- eller etterkant av Kommunestyremøtene. Dette blir ofte en gang pr. måned. Ellers er det opp til det enkelte utvalg å avgjøre hvor hyppig de ønsker å ha møter.

Legitimitet

Tilknytning/samarbeid med kommunen bør formaliseres og avklares. Forslagsvis kan leder i lokalt foreldreutvalg være medlem i kommunens politiske utvalg som har ansvar for barnehagesaker med forslag-/utalerett eller som fullverdig medlem.