Svar:

Den enkelte barnehageeier regulerer åpningstiden gjennom sine vedtekter. Kombinasjonen åpningstid i barnehagen og foreldrenes arbeidstid er en utfordring for flere foreldre, noen ganger går disse to tidspunktene rett og slett ikke opp.

I lov om barnehager § 7. Barnehageeiers ansvar, fjerde ledd, står det:

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder

a. eierforhold

b. formål jf. §§ 1 og 1a

c. opptakskriterier

d. antall medlemmer i samarbeidsutvalget

e. barnehagens åpningstid.

Godkjente virksomheter skal være registrert i Enhetsregisteret.

I følge lovteksten, er det opp til eier å fastsette den enkelte barnehages åpningstid. Åpningstiden varierer fra barnehageeier til barnehageeier, men dersom barnehagen holder åpent 41 timer eller mer, er den å definere som en fulltidsbarnehage og har rett på full offentlig støtte og til å ta betalt som en heldagsbarnehage.Dersom barnehagen har en åpningstid som ligger under 41 timer i uken, skal oppholdsavgiften reduseres tilsvarende.

I Merknader til lov om barnehager § 7. Barnehageeiers ansvar, fjerde ledd, og første avsnitt står det bl.a.:

"Når foreldre skal vurdere hvilken barnehage de vil søke plass i for sine barn, vil vedtektene kunne gi relevant informasjon for valget."

Foreldre kan derfor i teorien eliminere bort valget av en barnehage når de skal søke barnehageplass, dersom denne barnehagen har åpningstider og feriestengte uker som ikke står i forhold til foreldrenes ønsker og behov.

For å endre åpningstiden:

Dersom foreldrene ønsker å påvirke barnehagens åpningstid, bør dette meldes inn som sak til barnehagens Samarbeidsutvalg (SU). Forslaget bør sendes inn skriftlig og med begrunnelse, og bør være et ønske og behov fra flere foreldre. Hvor mange foreldre dette bør utgjøre sier loven ingen ting om, men dette vil mest sannsynlig fremkomme av barnehagens vedtekter. Dersom vedtektene ikke beskriver forholdet, kan styrer eller barnehagens eier informere om dette.

Forslaget/saken behandles i barnehagens SU og forslag fra SU sendes og fremmes deretter barnehageeier. I kommunale barnehager er det Formannskapet og/eller Kommunstyret som behandler og vedtar slike saker, i private barenhager er det eierstyret.