Svar:

Barnehager er ulike både i utforming og aktiviteter som tilbys. Dagens barnehager varierer både i eierform, størrelse, utforming og profil, men alle offentlig godkjente barnehager skal og må følge barnehageloven og dens forskrifter, bl.a. Rammeplan for barnehagen.

I barnehagelovens formålsparagraf, § 1, står det som følger:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Viktig å merke seg av § 1, er at alt arbeid i barnehagen skal skje i samarbeid og forståelse med barnas hjem/foreldre. § 2 i barnehageloven beskriver barnehagens innhold og er en omfattende paragraf. Denne utfylles og suppleres av Rammeplan for barnehagen, som er en forskrift til loven og beskriver barnehagens innhold og oppgaver. Alle barnehager med offentlig godkjenning, må forholde seg til og etterleve bestemmelsene i loven og forskriftene.

 

Barnehagebetalingen er regulert av loven med en maksimalsats. I følge § 15. Foreldrebetaling og Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1. Maksimalgrense for foreldrebetalingen, skal ikke foreldrebetaling for en plass i barnehage settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg. Dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen, kommer forskriftens § 4. Unntak - Mulighet for å gå utover maksimalgrensen til anvendelse. Barnehagen kan ta ekstrabetaling for tilleggstilbud og -ytelser, men disse skal være frivillige og komme utenom makssatsen.

Dersom foreldre eller andre mener at en barnehage ikke innfrir kravene til forventet kvalitet og/eller ikke gir det tilbudet som er pålagt dem gjennom lov og forskrifter, kan dette meldes til barnehagens ledelse via f.eks. foreldrerådet eller samarbeidsutvalget (SU). Når man ikke fram på denne måten, kan barnehagemyndigheten i barnehagens kommune kontaktes. Kommunen er tilsynsmyndighet for barnehager jf. lov om barnehager § 16. Tilsyn, hvor det står:

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov.

Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.