Verdier som er uttrykt i menneskerettighetene og i ulike religioner og livssyn skal også være et fundament for virksomheten. I barnehagen skal barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barnehagelovens formålsparagraf sier også at barnehagen skal anerkjenne barndommens egenverdi, og at barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Dessuten skal barnehagen fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Dette er de sentrale verdier som skal legges til grunn når en ser nærmere på hva innholdet i barnehagen skal være. I barnehageloven fastslås også at barnehagen er en pedagogisk virksomhet og at lek, livsutfoldelse og meningsfulle aktiviteter og opplevelser er en sentral del av barnehagens innhold. Å anerkjenne barndommens egenverdi innebærer at barn skal få være barn og at barndommen har sin egen spesielle verdi. Barn har rett til å medvirke i barnehagens daglige innhold. De skal ha jevnlig mulighet til å være med å planlegge og evaluere. Det er også slik at det enkelte barn skal bli tatt hensyn til. Det betyr at alle barn skal ha utbytte av tilbudet i barnehagen. Videre understrekes betydningen av de estetiske fagene ved at barnas kreativitet og skaperglede skal ha en fremtredende plass. Barnehagen skal også støtte barns nysgjerrighet og vitebegjær. Dette er  egenskaper som legger grunnlag for holdninger videre i livet. Barnehageloven påpeker også at barnehagen skal være helsefremmende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Alt dette legges til grunn for at barnehagetilbudet skal være så godt som mulig for barn og foreldre. Det er utarbeidet en egen rammeplan for innholdet og oppgavene til barnehagen. Her står det at innholdet skal være allsidig og variert. Barnehagens personale skal behandle barna omsorgsfullt. Alle barn har rett til å bli møtt som den de er. Personalet skal gi barna troen på seg selv og andre og lære dem respekt for forskjellighet. Hensynet til hverandre og gjensidig samhandling i lek og læring legger grunnlaget for danning. Sosial og språklig kompetanse hos barn er også grunnleggende og sentrale områder i barnehagen.

Barnehagen har sju fagområder som hver for seg dekker et vidt læringsfelt som sjelden opptrer isolert. Fellesskapet, leken og kommunikasjonen i gruppa påvirker også opplevelsene og kunnskapene.

  1. Kommunikasjon, språk og tekst
  2. Kropp, bevegelse, mat og helse
  3. Kunst, kultur og kreativitet
  4. Natur, miljø og teknologi
  5. Antall, rom og form
  6. Etikk, religion og filosofi
  7. Nærmiljø og samfunn

Rammeplanen fastslår også at barnehagen som en pedagogisk virksomhet skal planlegge, dokumentere og evaluere arbeidet. Som en del av planleggingsarbeidet skal barnehagen utarbeide en årsplan. Dokumentasjon skal synliggjøre barnehagens innhold og være et grunnlag for refleksjon og læring. Virksomheten skal vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Det er styreren i barnehagen som har ansvaret for dette og at vurderingen foregår i forståelse med foreldrene og personalet. Også barnas erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsarbeidet.Systematsik vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon.