Fysisk og psykososialt miljø

FUB er opptatt av å sikre barnas miljø. Vi mener det i barnehageloven bør lovfestes en rett til et trygt og sikkert barnehagemiljø.

FUB foreslår at de innføres en lovbestemmelse om barnas barnehagemiljø i barnehageloven.

Retten til barnehageplass

FUB er opptatt av at retten til barnehageplass innebærer at alle foreldre skal ha et tilbud som er overens med behovet. Det er imidlertid store forskjeller på hva en barnehageplass innebærer.

FUB mener at det er behov for å klargjøre hva retten til barnehageplass innebærer og foreslår at det i barnehageloven defineres hvilket omfang en barnehageplass skal ha.

Tilsyn

Kommunenes tilsynspraksis med barnehagene varierer. Kommunenes dobbeltrolle som barnehageeier og barnehagemyndighet vurderes som spesielt problematisk ikke bare i utførelsen av tilsynet, men særlig som en premiss for kommunenes tilsynsoppgave. Dobbeltrollen fører til at det stilles spørsmål om rettsikkerhet og legitimitet.

FUB mener at barnehageloven § 16. Tilsyn må være mer utfyllende. Loven må inneholde retningslinjer for organisering, plan, utførelse og oppfølging av tilsynet. Foreldrerådet og samarbeidsutvalgets medvirkning må sikres gjennom deltakelse og tilgang på dokumentasjon.