Barn i sklie
Barn i sklie

Før du skal på ditt første SU-møte

Før du skal i ditt første SU-møte kan du spørre styrer om barnehagen har vedtekter for SU. Mange barnehager har SU-vedtekter og FUB anbefaler alle å ha slike.

Disse vedtektene vil beskrive hvor mange SU-møter barnehage skal ha, hvordan dere skal velge leder, når sakslisten sendes ut og hvordan den gjøres kjent for de andre foreldrene, hvor referat skal legges etter møte, årshjul for hvilke saker som skal opp i SU osv.

Hvis din barnehage ikke har vedtekter for SU-arbeidet kan du foreslå i SU-møtet at dette lages.

FUB har laget et hefte som heter Å fremme felles interesser til barnets beste som du også kan lese før du skal på ditt første møte. Her får du informasjon om hvordan arbeidet i SU kan være.

En god saksliste til SU-møte

I god tid før SU-møte skal styrer sende ut innkallingen til møtet slik at medlemmene kan forberede deg. DU som SU-medlem kan også melde inn saker til styrer. Det er også fint at de andre foreldrene i barnehagen har mulighet til å vite når SU-møtene er, slik at de kan melde inn saker til deg.

Mange barnehager legger årshjulet for SU-møter og sakslistene til SU ut på digitale plattformer som barnehagen har. Da har alle foreldrene mulighet til å følge med på hvilke saker som skal opp i SU.

I det første SU-møtet er det ofte valg av leder og nestleder. Det velges en foreldre som leder og en annen som nestleder. Videre velger man hvem som skal skrive referat. Mange velger at det er styrer som skriver referat fra SU-møtene.

En god saksliste for et SU-møte kan se slik ut:

  1. Godkjenning av saksliste og referat
  2. Er det noen eventueltsaker
  3. Styrer orienterer om hvordan det går i barnehagen
  4. Saker fra styrer
  5. Saker fra SU-representantene
  6. Eventueltsaker
  7. Avslutning
FAU
FAU

Gode diskusjoner

Når dere tar opp og diskuterer saker på SU-møtet, er det viktig å ha fremst i tankene at tiltak skal være «til det beste for alle barn». Har man en løsningsorientert holdning, er det ofte enklest å finne gode løsninger til beste for alle barna i barnehagen. Foreldre og barnehagen jobber mot sammen mål.

Hvem har stemmerett i SU-møtet?

I SU har styrer uttalerett men ikke rett til å stemme i saker. Når det eventuelt skal stemmes i saker, er det kun foreldre og de ansatte som har stemmerett. Leder av SU har dobbeltstemme hvis det er likt.

Barnehageport
Barnehageport

Referat fra SU-møtet

Etter møtet skriver referenten ferdig referatet og sender det ut til SU-medlemmene for å høre om det er innspill til referatet. Alle i SU skal kunne komme med innspill til referatet slik at alle kan se at alle momenter er kommet med i sakene.

Når alle har godkjent referatet, legges det ut der sakslisten ligger. Alle foreldre skal kunne lese referat fra SU-møtene.