Svar:

Barnehageeier har lov til å stenge barnehagen utover feriestengte uker/dager og planleggingsdager, men dette skal komme klart fram av barnehagens vedtekter. I barnehageloven § 7. Barnehageeierens ansvar, står det i fjerde avsnitt:

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder
a) Eierforhold
b) Formål, jf §§ 1 og 1a
c) Opptakskriterier
d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget
e) Barnehagens åpningstid

 

Denne bestemmelsen utdypes i Merknader til barnehageloven § 7. Barnehageeierens ansvar, hvor det står i Fjerde ledd, første, andre og sjette avsnitt :


Fjerde ledd slår fast at det er barnehageeiers ansvar å fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene gir foreldrene holdepunkter for å vurdere helheten i barnehagens virksomhet og gir dem viktige opplysninger om barnehagens drift. Når foreldre skal vurdere hvilken barnehage de vil søke plass i for sine barn, vil vedtektene kunne gi relevant informasjon for valget.

Alle barnehager skal ha vedtekter, og endringer må foretas gjennom formelle vedtektsendringer. Vedtektene skal være tilgjengelige for ansatte, foreldre og tilsynsmyndighet. I forbindelse med kommunens samordnede opptaksprosess, vil det videre være naturlig å informere søkerne om hvordan de kan gjøre seg kjent med den enkelte barnehages vedtekter. Ved opptak bør det være rutine at foreldrene gjøres kjent med vedtektene. Barnehagens vedtekter er ikke gjenstand for godkjenning, men de vil normalt bli framlagt som et ledd i godkjenningsmyndighetens undersøkelser og forberedelse av saken, jf. forvaltningsloven 10. februar 1967 § 17 om forvaltningsorganets utredningsplikt. Kommunen kan som veiledningsmyndighet gi råd til den enkelte barnehage med hensyn til utformingen av vedtektene, og kan som tilsynsmyndighet pålegge retting dersom vedtektene er i strid med barnehageloven eller dens forskrifter.

Barnehageeiers kontraktsvilkår om depositum eller forskuddsbetaling vil være en opplysning som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen og vil derfor måtte framgå av vedtektene. Videre må innbetalingens størrelse framgå, hvordan beløpet eventuelt sikres og oppgjørstidspunktet. Det er viktig at kontrakten mellom barnehageeier og barnets foreldre/foresatte gir en rimelig balanse mellom foresattes rettigheter og plikter. Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldrene/foresatte og barnehageeier. Kontraktsvilkårene må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk. Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Er det tvil om et kontraktsvilkår er rimelig, kan Forbrukerombudet kontaktes for veiledning. Forbrukerombudet har blant annet uttalt seg om oppsigelsestidens lengde og adgangen til å kreve depositum, se nærmere om dette på ombudets hjemmesider www.forbrukerombudet.no

Dersom barnehagen ønsker å innføre nye bestemmelser rundt stenging av barnehagen og dette ikke er vedtektfestet, skal forslaget forelegges foreldrene jf. bestemmelsen i barnehageloven § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, fjerde avsnitt:

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.