Svar:

I følge Lov om barnehager § 15. Foreldrebetaling står det:

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimal grense.

I samme lov § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, 2. avsnitt og 2. setning står det:

Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

§ 15 sier ingenting om praktiseringen av foreldrebetalingen, derimot står det som følger i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1. Maksimalgrense for foreldrebetalingen:

Foreldrebetaling for en plass i barnehagen skal ikke settes høyere enn maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg.

I Merknader til forskrift om foreldrebetaling i barnehager står det videre i §1 første ledd, første avsnitt og første setning:

Bestemmelsen slår fast at det skal være en maksimalgrense.

Andre ledd, første avsnitt og to første setninger sier:

Maksimalgrensen for foreldrebetalingen skal gjelde et heldags ordinært barnehagetilbud. Et heldagstilbud er definert som et barnehagetilbud der det er avtalt en ukentlig oppholdstid for barnet på 41 timer eller mer.

Videre i andre ledd, 2. avsnitt og 2 første setninger står det:

Et ordinært barnehagetilbud er et barnehagetilbud innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Det vil si et tilbud som oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter vil være å regne som et ordinært barnehagetilbud.

I andre ledd, 5. avsnitt og 2 første setninger står det videre:

Helt spesielle aktiviteter etter foreldrenes ønsker, som for eksempel dansetimer, skiskole, ridetimer eller lignende, regnes ikke som en del av et ordinært barnehagetilbud. Slike aktiviteter vil det være adgang til å ta ekstra betalt for utover maksimalgrensen for foreldrebetaling.

Den viktigste bestemmelsen i Merknader til forskrift om foreldrebetaling i barnehager fremkommer i §4. Unntak - mulighet for å gå utover maksimalgrensen. Her står det:

Foreldrebetaling kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når: a) barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller b) kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes Det kreves i disse tilfellene samtykke fra foreldrerådet.

Viser forøvrig til forklarende tekst under § 4 i Merknader til forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Konklusjon:

Barnehagens eier har ikke anledning til å sette den månedelige foreldrebetalingen høyere en makssats. Den månedelige foreldrebetalingen kan settes høyere dersom foreldrerådet har samtykket i dette, og/eller dersom barnehagen gir spesielle aktiviteter som kommer i tillegg til det ordinære barnehagetilbudet. Dette betyr at en prisøkning i forhold til foreldrebetalingen skal behandles i og samtykkes av foreldrerådet og endelig besluttes i barnehagens samarbeidsutvalg.