Svar:

Barnehagebetalingen er regulert av loven med en maksimalsats.

I følge barnehagelovens § 15. Foreldrebetaling og Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1. Maksimalgrense for foreldrebetalingen, skal ikke foreldrebetaling for en plass i barnehage settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg.

Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.

Dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen, kommer forskriftens § 4. Unntak - Mulighet for å gå utover maksimalgrensen til anvendelse. I forskriften står det blant annet:

Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når:

a) barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker

b) kvaliteten på tilbudet ellers vil rammes

For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra barnehagens foreldreråd. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Barnehageeier må legge fram slik dokumentasjon at foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke.

Konklusjon:

Eier kan ikke ta høyere sats enn makssats. Dersom eier vil ta høyere sats, må dette være fordi barnehagen enten sliter økonomisk og står i fare for å bli lagt ned og/eller at kvaliteten på tilbudet vil rammes. Før barnehagesatsen kan settes høyere enn makssats, må saken behandles i foreldrerådet. Foreldrerådet i en barnehage består av alle foreldre med et barnehagetilbud. Det må være flertall for en økning i barnehagebetalingen i foreldrerådet.