Svar:

I barnehagelovens § 4., første ledd står det:

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Kunnskapsdepartementet skrev dessuten følgende i brev den 13.12.2011 til Stortinget:

Begrepet ”barnehage” i barnehageloven sikter til en godkjent pedagogisk enhet som driver virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Godkjenning forutsetter at fysiske lokaler og uteområde er egnet for barnehagedrift. Eiere av flere godkjente barnehager må etablere samarbeidsutvalg i hver enkelt barnehage, og dette endres ikke ved at kommuner omtaler flere av sine kommunale barnehager som en felles kommunal virksomhet/enhet.

Barnehageloven inneholder ikke hjemmel for dispensasjon fra kravet om samarbeidsutvalg. Hvis allerede godkjente barnehager skal slås sammen må det søkes om ny godkjenning etter barnehageloven. Bare der flere tidligere godkjente barnehager får godkjenning som én ny barnehage vil kravet til samarbeidsutvalg kunne oppfylles med ett samarbeidsutvalg.

FUB har forstått det slik, at det ikke er anledning til å slå sammen samarbeidsutvalg i flere barnehager. FUB ser det som svært viktig at foreldre og foresatte til barn med plass i barnehage, har et lokalt samarbeidsforum hvor de har muligheten til å påvirke barnehagens innhold og drift og hvor foreldrenes/foresattes medvirkning ivaretas med hjemmel i lovverket. FUB mener det er uheldig at enkeltes foreldres/foresattes mulighet til medvirkning og innflytelse i eget barns barnehagevirksomhet innskrenkes.